YII2API,Yii 2.0 权威指南

Yii 2.0 权威指南 :http://yii2.yiibar.com/guide-zh-CN/guide-index.html

YII2 API http://yii2.yiibar.com/