Zmiana adresów url (zapłata za pomoc)

Witam szukam kogoś kto pokaże mi jak zmienić adresy url w pewnym skrypcie strony, przykład mojadomena.pl/acccount/login na mojedomena.pl/zaloguj

Wystarczy skonfigurować moduł urlManager w pliku konfiguracyjnym aplikacji Yii2. W przypadku basic jest to plik /config/web.php


         'urlManager' => [

           'baseUrl' => '',

           'enablePrettyUrl' => true,

           'showScriptName' => false,

           'normalizer' => [

             'class' => 'yii\web\UrlNormalizer',

             'action' => 302

           ],

           'rules' => [

             '/' => 'site/index',

             'zaloguj' => 'site/login',

           ],


         ],
Jeżeli serwerem jest Nginx to plik konfiguracyjny vhostów powinnien wyglądać mniej więcej tak:
server { 

	server_name example.dev;

	root /path/to/folder;


	index index.php;


	location / {

		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

	}


	location ~ \.php$ {

		try_files $uri =404;

		include fastcgi.conf;

	}

}W moim przypadku plik /etc/nginc/fastcgi.conf jest:
fastcgi_index index.php;

fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;

fastcgi_buffers 8 16k;

fastcgi_buffer_size 32k;

fastcgi_intercept_errors on;


fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;

fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;

fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;

fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;

fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;


fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;

fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;

fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;

fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;

fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;

fastcgi_param REQUEST_SCHEME   $scheme;

fastcgi_param HTTPS       $https if_not_empty;


fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;

fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/9.0.1;

#fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;


fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;

fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;

fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;

fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;

fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;


# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect

fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;W razie problemów jestem dostępny pod rafal|malpa|pceuropa.net lub 514 777 757 chętnie pomogę.