zapisywanie danych do dwóch modeli

Mam następujący problem. Chciałem sporzadzić formularz do edytowania uprawnien dla danej grupy użytkowników. Struktura tabel w/g AuthManager. Zrobiłem formularz w którym można zmienić nazwe grupy, opis, oraz zaznaczyć (lub odznaczyć) uprawnienia:

formularz:
<?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(

	'id'=>'grupy-form',

	'enableAjaxValidation'=>true,

)); ?>


	<p class="note">Pola oznaczone <span class="required">*</span> są wymagane.</p>


	<?php echo $form->errorSummary($model); ?>


	<div class="row">

		<?php echo $form->labelEx($model,'nowaNazwa'); ?>

		<?php echo $form->textField($model,'nowaNazwa',array('size'=>60,'maxlength'=>128)); ?> 

		<?php echo $form->error($model,'nowaNazwa'); ?>

	</div>

  <div class="row">

		<?php echo $form->labelEx($model,'nowyOpis'); ?>

		<?php echo $form->textField($model,'nowyOpis',array('size'=>60)); ?> 

		<?php echo $form->error($model,'nowyOpis'); ?>

	</div>

	

	<div class="row">

	

	<?php 

	$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

	'id'=>'uprawnienia-grupy-grid',

	'dataProvider'=>$dataProvider,

	'selectableRows'=>$dataProvider->getItemCount(),

	'columns'=>array(

				array(

			    'name'=>'id',

			    'value'=>'$this->grid->dataProvider->getPagination()->getOffset()+$row+1',

			    'header'=>'Nr.',

			    'filter'=>false,

				),

				'description',

				array(

        	'class'=>'myCheckBoxColumn',

					'name'=>'upraw',

					'value'=>'$data->name',

        	'checked'=>

						isset($_GET['name'])?'AuthItemChild::model()->exists("parent=:parent and child=:child", array(":parent"=>"'.$_GET['name'].'",":child"=>$data->name ))':'false',

						         

        ),

  	)

	)); 

	?>

	

	

	</div>

	

	<div class="row buttons">

		<?php echo CHtml::submitButton('Zatwierdź'); ?>

	</div>


<?php $this->endWidget(); ?>


</div><!-- form -->Do tego stworzyłem klase modelu CFormModel (UprawnieniaForm)

public $nazwa;

	public $opis;

	public $nowaNazwa;

	public $nowyOpis;

	public $uprawnienia=array();


.

.

.(reszta modelu)

.

.


public function save(){

		$auth = Yii::app()->authManager;

		$grupa = $auth->getAuthItem($this->nazwa);

		

		//edycja istniejącej grupy else tworzenie nowej

		if(isset($grupa)){

			//sprawdz czy istniejace w bazie powiazania sa zgodne z nowymi, jesli nie to usun

			$records = AuthItemChild::model()->findAllByAttributes(array('parent'=>$this->nazwa));

			if(!empty($records)){

				foreach($records as &$rec){

					$znalazl = false;

					foreach($this->uprawnienia as &$upr){

						if($rec->child==$upr){

							$znalazl = true;

							break;

						}

					}

					if(!$znalazl){

						$grupa->removeChild($rec->child);

					}

					unset($upr);

				}

				unset($rec);

			}

			//dodaj nowe uprawnienia, ale tylko te ktore nie sa juz zapisane

			foreach($this->uprawnienia as &$upr){

				if(!empty($records)){

					$znalazl = false;

					foreach($records as &$rec){

						if($upr==$rec->child){

							$znalazl = true;

							break;

						}

					}

					if(!$znalazl){

						$grupa->addChild($upr);

					}

					unset($rec);

				}

				else{

					$grupa->addChild($upr);	

				}

			}

			unset($upr);

			return true;

		}

		//tworzenie nowej grupy

		else{

			$grupa = $auth->createRole($this->nazwa, $this->opis);

			if(!empty($this->uprawnienia)){

				foreach($this->uprawnienia as &$upr){

					$grupa->addChild($upr);

				}

			}

			return true;

		}

		return false;i w kontrolerze wywołuje taką akcje
public function actionEdytujGrupe(){

		if(AuthItem::model()->exists(array('name'=>$_GET['name']))){

			$model = new UprawnieniaForm;

			$model->nazwa = $_GET['name'];

			

			if(isset($_POST['UprawnieniaForm'])){

				$model->nowaNazwa = $_POST['UprawnieniaForm']['nowaNazwa'];

				$model->nowyOpis = $_POST['UprawnieniaForm']['nowyOpis'];

				if(isset($_POST['upraw'])){

					$model->uprawnienia = $_POST['upraw'];

				}

				else $model->uprawnienia = array();

				if($model->save()){

					$modelAI = AuthItem::model()->findByAttributes(array('name'=>$model->nazwa));

					$modelAI->setAttribute('name',$model->nowaNazwa);

					$modelAI->setAttribute('description',$model->nowyOpis);

					if($modelAI->update()){

						//echo $modelAI->description;

						$this->redirect(array('grupy'));

					}

				}

				

			}

			else{

				$modelAI = AuthItem::model()->findByAttributes(array('name'=>$_GET['name']));

				$model->nowaNazwa = $_GET['name'];

				$model->nowyOpis = $modelAI->description;

			}

			$dataProvider=new CActiveDataProvider(new AuthItem,

				array(

					'criteria'=>array(

						'condition'=>'type<2',

					),

				  'pagination'=>array(

					    'pageSize'=>40,

					 ),

				)

			);

			

			$this->render('edytujGrupe',array('model'=>$model,'dataProvider'=>$dataProvider, 'name'=>$model->nazwa));

		}

		else{

			throw new CHttpException(404,'Nie ma takiej grupy.');

		}

	}Wszystko działa ładnie jak robię pojedynczo rzeczy, np. zmieniam uprawnienia, zmienia się, zmieniam opis, zmienia się, zmieniam nazwę, zmienia się.

Wysypuje się w sytuacji kiedy chce zmienić i nazwę i uprawnienia. W akcji wyraźnie najpierw wykonuje oeracje save na rekordzie jeszcze w starej nazwie, dopiero potem zmieniam nazwe rekoru, a wrezultacie dostaje taki błąd:

I do tego powstaje nowy rekord w bazie o wprowadzonej nowej nazwie i bez uprawnien.