Yii2关于Bootstrap的疑问


<?php $form = ActiveForm::begin(['id' => 'contact-form','options' => ['class' => 'form-horizontal']]); ?>

我在<form>里加了class="form-horizontal", 但是页面上还是默认格式,具体我已经添加截图了。

我想要水平摆列该怎么写? 还是我写对了?

你可以参考login页面。

没那么简单,

还得加<div class="col-sm-11">

‘class’=>'col-sm-1 control-label’等调整格式的东西,参考bootstrap的例子。

不过还是建议 yii2 增加 form-horizontal 类型