Yii آموزش - الگوهای تعیین نام در

[right][font="Tahoma"][size="3"]نامگذاری متغیرها – توابع – کلاسها به شکل

انجام می شودcamelCase

متغیر ها حرف اول کوچک

C کلاسها حرف اول بزرگ و برای کلاسهای داخلی با حرف

C کلاسهای کاربر یک حرف به غیر از

برای کلاسها و اعضای

حتما حرف اول با private

Underscore _

[/size][/font][font="Tahoma"][size="3"]شروع شود [/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"]نام فایل کنترلرها باید شامل کلمه

siteController.php باشد مثل Controller

Controller ولی دسترسی به این کلاس بدون کلمه

index.php?r=site است مثل

که باعث ایجاد امنیت بیشتر می شود زیرا که نام اصلی فایل را از کاربران مخفی نگه می دارد[/size][/font][font="Tahoma"][size="3"]CController نام فایل کلاس باید با نام کلاس باید یکی باشد مثلا کلاس

[/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"] CController.php در فایل[/size][/font]

قرار گیرد.

[font="Tahoma"][size="3"]Action نام فایل ویو باید با یک

[/size][/font]

معادلش در کنترلر باشد.

[font="Tahoma"][size="3"]نام جداول و فیلدهای بانک اطلاعاتی باید با حروف کوچک باشد.[/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"]جداول و فیلدهایی که چند کلمه ای هستند باید با _ از هم جدا شوند مثل

[/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"]tbl_mytable و یا first_name[/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"]tbl_ نام جداول بهتر ست با پیشوند

[/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"] شروع شود مثل[/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"] tbl_table1[/size][/font]

[font="Tahoma"][size="3"]

[/size][/font][/right]

جالب بود