Yii Framework Cgridview Search Çalışmıyor

Öncelikle merhaba,

Yii Framework’e henüz yeni bir kullanıcıyım. CGridView’u kullanarak bir sayfa oluşturdum. Fakat sayfada CGridView’un arama fonksiyonu çalışmıyor. Lütfen yardımcı olun.

Controller:


class DenemeController extends Controller

{

	public function actionIndex()

	{

	  $model = new Newstable('search');

	  $this->render('index',array('model'=>$model));

	}

}

Model Class:


class Newstable extends CActiveRecord

{

  

	/**

	 * Returns the static model of the specified AR class.

	 * @param string $className active record class name.

	 * @return Newstable the static model class

	 */

	public static function model($className=__CLASS__)

	{

		return parent::model($className);

	}


	/**

	 * @return string the associated database table name

	 */

	public function tableName()

	{

		return 'newstable';

	}


	/**

	 * @return array validation rules for model attributes.

	 */

	public function rules()

	{

		// NOTE: you should only define rules for those attributes that

		// will receive user inputs.

		return array(

			array('isim, tarih, kisa, uzun, haberno', 'required'),

			array('haberno', 'numerical', 'integerOnly'=>true),

			// The following rule is used by search().

			// Please remove those attributes that should not be searched.

			array('isim, tarih, kisa, uzun, haberno', 'safe', 'on'=>'search'),

		);

	}


	/**

	 * @return array relational rules.

	 */

	public function relations()

	{

		// NOTE: you may need to adjust the relation name and the related

		// class name for the relations automatically generated below.

		return array(

		);

	}


	/**

	 * @return array customized attribute labels (name=>label)

	 */

	public function attributeLabels()

	{

		return array(

			'isim' => 'Isim',

			'tarih' => 'Tarih',

			'kisa' => 'Kisa',

			'uzun' => 'Uzun',

			'haberno' => 'Haberno',

		);

	}


	/**

	 * Retrieves a list of models based on the current search/filter conditions.

	 * @return CActiveDataProvider the data provider that can return the models based on the search/filter conditions.

	 */

	public function search()

	{

		// Warning: Please modify the following code to remove attributes that

		// should not be searched.


		$criteria=new CDbCriteria;


		$criteria->compare('t.isim',$this->isim,true);

		$criteria->compare('t.tarih',$this->tarih,true);

		$criteria->compare('t.kisa',$this->kisa,true);

		$criteria->compare('t.uzun',$this->uzun,true);

		$criteria->compare('t.haberno',$this->haberno);


    

		return new CActiveDataProvider($this, array(

			'criteria'=>$criteria,

		));

	}

}

View:


$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

    'dataProvider'=>$model->search(),

    'filter'=>$model,

    'columns'=> array(

        array(

            'name'=>'isim',

        ),

        array(

            'name'=>'tarih',

        ),

        array(

            'name'=>'kisa',

        ),

        array(

            'name'=>'uzun',

        ),

        array(

            'name'=>'haberno',

        ),

    

    )

  ));

sorun controllerda
public function actionIndex()

	{

	  $model = new Newstable('search');

      $model->unsetAttributes();

	  if(isset($_GET['Newstable']))

	    $model->attributes=$_GET['Newstable'];


	  $this->render('index',array('model'=>$model));

	}Teşekkürler. Yazdığınız kodu ekleyince arama işlemi çalıştı. İlginiz için teşekkür ederim.