wyświetlenie danych z GridView w oknie Dialog

Mam pytanie o element zii.widgets.jui.CJuiDialog który wyświetla dane z zii.widgets.grid.CGridView . W tabeli z której CGridView pobiera dane jest 6 danych o użytkowniku ale ma się wyświetlać się tylko 3 - i tak jest/ma tak być . Za pomocą javascript (button colum w CGidView) mam dostęp tylko do tych trzech elementów . Jak zrobić aby po naciśnięciu tego przycisku wyświetlił się CJuiDialog ze wszystkimi 6 danymi o użytkowniku ?

$this->beginWidget('zii.widgets.jui.CJuiDialog',array(

  'id'=>'mydialog',	

  'options'=>array(  	

 	'title'=>'Dialog box 1',   	

  	'autoOpen'=>false, 	

	), 

)); 	


echo $model->pierwszyElement;

echo $model->drugiElement;


 $this->endWidget('zii.widgets.jui.CJuiDialog');  


echo CHtml::link('open dialog', '#', array(	

  'onclick'=>'$("#mydialog").dialog("open"); return false;', 

));Wszystko co wpiszesz między beginWidget a endWidget się pojawi.