Wyświetlanie Img Z Danym Parametrem

Witam.

Posiadam w bazię danych kolumne "piorytet" która odpowiada za piorytet danego stworzonego zadania.

Przy tworzeniu nowych zadań posiadam checkbox w którym zaznaczam wartość piorytetu "1,2 lub 3". Następnie dana wartość zapisuje się w bazie danych.

Przy wyświetlaniu zadań, w kolumnie "piorytet" występują wartośći liczbowe.

W jaką funkcje stworzyć by podczas wyświetlania zadań w kolumnie "piorytet" zamiast wyświetlania się "value" wyświetlał się obrazek z danym piorytetem.

Domyślam się ze muszą stworzyć funkcję w kontrolerze, przesłać ją do widoku i wywołać.

W models\task.php stworzyłem funckje :


  public function valueShow() {

    if ($value === 1) {

      echo "<img src=\"css/p_1.png\">"; 

    }elseif ($value === 2){

      echo "<img src=\"css/p_2.png\">"; 

    }else{

      echo "<img src\"css/p_3.png\">"; 

    }

  }

}W TaskController.php dopisałem :


public function actionIndex() {

    $model = new Task();

    $dataProvider = new CActiveDataProvider('Task');

    $this->render('index', array(

      'dataProvider' => $model->searchWithUser(),

      'dataProvider' => $model->valueShow(),

    ));

I nie wiem za bardzo jak wyświetlić to w widoku _view.php :


<?php $data->piorytet; ?>

 1. Nadpisujesz sobie zmienną DataProvider, czy to zamierzone ?    $this->render('index', array(

      'dataProvider' => $model->searchWithUser(),

      'dataProvider' => $model->valueShow(),

    )); 1. W modelu możesz sobie zrobić np. to:public function getPriorytet()

{

  if($this->priorytet==1) $image='p_1.png';

  if($this->priorytet==2) $image='p_2.png';

  if($this->priorytet==3) $image='p_3.png';

  return $image;

} 1. W widoku

[html]<img src="/css/<?php $data->getPriorytet();?>">[/html]

Wyrzuca mi :


Undefined variable: image 

A w TaskController wrzucić funkcje getPriorytet()? Czy nie przejdzie?.

 1. podeślij kod modelu

TASK.PHP :


<?php


/**

 * This is the model class for table "task".

 *

 * The followings are the available columns in table 'task':

 * @property integer $id

 * @property string $content

 * @property string $deadline

 * @property string $created

 * @property string $finished

 * @property integer $author_id

 * @property integer $user_id

 * @property integer $project_id

 *

 * The followings are the available model relations:

 * @property Message[] $messages

 * @property Project $project

 * @property User $user

 */

class Task extends CActiveRecord {


  public $user_name;

  public $image;

  public $file;


  /**

   * Returns the static model of the specified AR class.

   * @param string $className active record class name.

   * @return Task the static model class

   */

  public static function model($className = __CLASS__) {

    return parent::model($className);

  }


  /**

   * @return string the associated database table name

   */

  public function tableName() {

    return 'task';

  }


  /**

   * @return array validation rules for model attributes.

   */

  public function rules() {

    // NOTE: you should only define rules for those attributes that

    // will receive user inputs.

    return array(

//			array('created, finished, author_id, user_id, project_id', 'required'),

      array('priorytet, author_id, deadline, user_id, project_id', 'required'),

      array('author_id, project_id', 'numerical', 'integerOnly' => true),

      array('content', 'length', 'max' => 400),

      array('deadline, created, finished', 'length', 'max' => 45),

      // The following rule is used by search().

      // Please remove those attributes that should not be searched.

      array('[b]user_name[/b], id, content, deadline, created, finished, author_id, user_id, project_id', 'safe', 'on' => 'search'),

      array('image', 'file', 'types' => 'jpg, gif, png, jpeg', 'allowEmpty' => TRUE),

      array('file', 'file', 'types' => 'zip, rar', 'allowEmpty' => true),

    );

  }


  /**

   * @return array relational rules.

   */

  public function relations() {

    // NOTE: you may need to adjust the relation name and the related

    // class name for the relations automatically generated below.

    return array(

      'messages' => array(self::HAS_MANY, 'Message', 'task_id'),

      'project' => array(self::BELONGS_TO, 'Project', 'project_id'),

      'user' => array(self::BELONGS_TO, 'User', 'user_id'),

      'author' => array(self::BELONGS_TO, 'User', 'author_id'),

    );

  }


  /**

   * @return array customized attribute labels (name=>label)

   */

  public function attributeLabels() {

    return array(

      'id' => 'ID',

      'content' => 'Nazwa',

      'deadline' => 'Czas realizacji',

      'created' => 'Stworzony',

      'finished' => 'Zakończony',

      'author_id' => 'Autor',

      'user_id' => 'Użytkownik',

      'project_id' => 'Projekt',

    );

  }


  /**

   * Retrieves a list of models based on the current search/filter conditions.

   * @return CActiveDataProvider the data provider that can return the models based on the search/filter conditions.

   */

  public function search() {

    // Warning: Please modify the following code to remove attributes that

    // should not be searched.


    $criteria = new CDbCriteria;


    $criteria->compare('id', $this->id);

    $criteria->compare('content', $this->content, true);

    $criteria->compare('deadline', $this->deadline, true);

    $criteria->compare('created', $this->created, true);

    $criteria->compare('finished', $this->finished, true);

    $criteria->compare('author_id', $this->author_id);

    $criteria->compare('user_id', $this->user_id);

    $criteria->compare('project_id', $this->project_id);


    return new CActiveDataProvider($this, array(

      'criteria' => $criteria,

    ));

  }


//  public function getProjectTasks() {

//

//    $select = Yii::app()->db->createCommand()

//        ->select(array('task.*', 'u.name as user_name', 'a.name as author_name'))

//        ->from('task')

//        ->join('user u', 'u.id=task.user_id')

//        ->join('user a', 'a.id=task.author_id');

//

//

//

//    return $select->queryAll();

//  }


  public function searchWithUser() {

    // Warning: Please modify the following code to remove attributes that

    // should not be searched.


    $criteria = new CDbCriteria;

    $criteria->with = 'user'; //dla jednej tabeli

    $criteria->with = array('user', 'author', 'project'); //dla kilku tabel


    $criteria->compare('id', $this->id);

    $criteria->compare('content', $this->content, true);

    $criteria->compare('deadline', $this->deadline, true);

    $criteria->compare('created', $this->created, true);

    $criteria->compare('finished', $this->finished, true);

    $criteria->compare('author_id', $this->author_id);

    $criteria->compare('user_id', $this->user_id);

    $criteria->compare('project_id', $this->project_id);


    return new CActiveDataProvider($this, array(

      'criteria' => $criteria,

    ));

  }


  public function getPriorytet() {

    if ($this->priorytet == 2)

      echo '<div id="priorytet" style="background-position:-50px 0;"></div>';

    if ($this->priorytet == 3)

      echo '<div id="priorytet" style="background-position:-25px 0;"></div>';

    if ($this->priorytet == 4)

      echo '<div id="priorytet" style="background-position:1px 0;"></div>';

    return $this;

  }


} 1. No nie widzę w nim funkcji, którą ci podałem wcześniej.

 2. No i pytanie co ma robić twoja funkcja getPriorytet() ?

wszystko fajnie w Twojej funkcji tylko ona w jakis sposob musi sie dowiedziec jaka ta value jest wiec to powinien byc parametr i wtedy to ladnie pieknie sobie wyswietlasz w bardzo prosty sposob:


$model->valueShow($value)

(jezeli na przyklad w cgridview wyswietlasz to $model zamieniasz na $data)

tylko pamietaj ze jeszcze musisz przekazac model do widoku w kontrolerze

czyli dodac :


    $this->render('index', array(

      'dataProvider' => $model->searchWithUser(),

      'dataProvider' => $model->valueShow(),

      'model'=>$model, 

    ));

Usunąłem w ogole $model->ValueShow(), w kontrolerze, i smiga, poprzez funkcje, getPriorytet(), ale jest problem z checkBoxlist w którym każdy z trzech checkboxsów daje mi value 1 do bazy a potrzebuje , 1 ,2 ,3.

O to kod:


 <?php echo $form->labelEx($model, 'priorytet'); ?><br>

    <?php echo $form->checkBoxList($model, 'priorytet', array(1=>'<div id="p1"></div>',2=>'<div id="p2"></div>',3=>'<div id="p3"></div>')); ?><br>