مقدار دادن به Value توی Gridview، مشکل با متغیر $Data

سلام دوستان و همیهنان گرامییی

ببنید

این مقدار برای value مشکلی نداره و اجرا می شه:

‘value’=>’$data->item_id’

این مقدار هم که بهش می دم مشکلی نداره:

‘value’=>’$data->item->category_id’

حالا این کلاس رو هم دارم که از تابع اش استفاده کردم:

class Helper {

public static function getString($inputList, $spaceCount = 3){

 return implode(str_pad(' ', $spaceCount), $inputList);

}

}

حالا وقتی کد اول رو توی تابع زیر استفاده می کنم بدون خطا اجرا می شه:

‘value’=> "Helper::getString(array(

\"<a href=’".Yii::app()->createUrl(’/item/view’).’&id=$data->item_id’."’>\".

 &#092;&quot;&lt;img src='&quot;.Yii::app()-&gt;baseUrl.&quot;/image/categories/&quot;.'&#036;data-&gt;item_id'. &quot;'&gt;&#092;&quot;.

\"</a>\" ));",

ولی وقتی کد دوم رو استفاده می کنم :

‘value’=> “Helper::getString(array( \”<a href=’".Yii::app()->createUrl(’/item/view’).’&id=$data->item_id’."’>\".

      &#092;&quot;&lt;img src='&quot;.Yii::app()-&gt;baseUrl.&quot;/image/categories/&quot;.'&#036;data-&gt;item-&gt;category_id'. &quot;'&gt;&#092;&quot;.


    &#092;&quot;&lt;/a&gt;&#092;&quot;     ));&quot;,

خطای زیر رو می ده:

Object of class Item could not be converted to string

چرا اینجوریه؟