مشکل با Validatorها

[rtl]با سلام.

با همان مثال عمومی blog داشتم با فریمورک Yii آشنا می شدم که با خطای زیر روبرو شدم. هر چی ruleها را چک می کنم متوجه دلیل خطا نمی شوم.

کسی می تونه کمک کنه؟[/rtl]
CException


Post has an invalid validation rule. The rule must specify attributes to be validated and the validator name.


/var/www/yii/framework/base/CModel.php(287)


275   * Creates validator objects based on the specification in {@link rules}.

276   * This method is mainly used internally.

277   * @return CList validators built based on {@link rules()}.

278   */

279   public function createValidators()

280   {

281     $validators=new CList;

282     foreach($this->rules() as $rule)

283     {

284       if(isset($rule[0],$rule[1])) // attributes, validator name

285         $validators->add(CValidator::createValidator($rule[1],$this,$rule[0],array_slice($rule,2)));

286       else

287         throw new CException(Yii::t('yii','{class} has an invalid validation rule. The rule must specify attributes to be validated and the validator name.',

288           array('{class}'=>get_class($this))));

289     }

290     var_dump($validators);

291     return $validators;

292   }

293 

294   /**

295   * Returns a value indicating whether the attribute is required.

296   * This is determined by checking if the attribute is associated with a

297   * {@link CRequiredValidator} validation rule in the current {@link scenario}.

298   * @param string $attribute attribute name

299   * @return boolean whether the attribute is required


Stack Trace

#0 	

+

 /var/www/yii/framework/base/CModel.php(259): CModel->createValidators()

#1 	

+

 /var/www/yii/framework/web/helpers/CHtml.php(1871): CModel->getValidators("id")

#2 	

+

 /var/www/yii/framework/web/helpers/CHtml.php(1217): CHtml::activeInputField("text", Post, "id", array("name" => "Post[id]", "id" => "Post_id"))

#3 	

+

 /var/www/yii/framework/web/widgets/CActiveForm.php(658): CHtml::activeTextField(Post, "id", array())

#4 	

–

 /var/www/nasr/protected/views/post/_search.php(16): CActiveForm->textField(Post, "id")


11   'method'=>'get',

12 )); ?>

13 

14   <div class="row">

15     <?php echo $form->label($model,'id'); ?>

16     <?php echo $form->textField($model,'id'); ?>

17   </div>

18 

19   <div class="row">

20     <?php echo $form->label($model,'title'); ?>

21     <?php echo $form->textField($model,'title',array('size'=>50,'maxlength'=>50)); ?>


#5 	

+

 /var/www/yii/framework/web/CBaseController.php(127): require("/var/www/nasr/protected/views/post/_search.php")

#6 	

+

 /var/www/yii/framework/web/CBaseController.php(96): CBaseController->renderInternal("/var/www/nasr/protected/views/post/_search.php", array("model" => Post), true)

#7 	

+

 /var/www/yii/framework/web/CController.php(870): CBaseController->renderFile("/var/www/nasr/protected/views/post/_search.php", array("model" => Post), true)

#8 	

–

 /var/www/nasr/protected/views/post/admin.php(40): CController->renderPartial("_search", array("model" => Post))


35 

36 <?php echo CHtml::link('Advanced Search','#',array('class'=>'search-button')); ?>

37 <div class="search-form" style="display:none">

38 <?php $this->renderPartial('_search',array(

39   'model'=>$model,

40 )); ?>

41 </div><!-- search-form -->

42 

43 <?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

44 //  'id'=>'post-grid',

45   'dataProvider'=>$model->search(),


#9 	

+

 /var/www/yii/framework/web/CBaseController.php(127): require("/var/www/nasr/protected/views/post/admin.php")

#10 	

+

 /var/www/yii/framework/web/CBaseController.php(96): CBaseController->renderInternal("/var/www/nasr/protected/views/post/admin.php", array("model" => Post), true)

#11 	

+

 /var/www/yii/framework/web/CController.php(870): CBaseController->renderFile("/var/www/nasr/protected/views/post/admin.php", array("model" => Post), true)

#12 	

+

 /var/www/yii/framework/web/CController.php(783): CController->renderPartial("admin", array("model" => Post), true)

#13 	

–

 /var/www/nasr/protected/controllers/PostController.php(149): CController->render("admin", array("model" => Post))


144     // ));

145     $model = new Post('search');

146     if (isset($_GET['Post'])) {

147       $model -> attributes = $_GET['Post'];

148     }

149     $this -> render('admin', array('model' => $model));

150   }

151 

152   /**

153   * Returns the data model based on the primary key given in the GET variable.

154   * If the data model is not found, an HTTP exception will be raised.
[right][rtl][font="Tahoma"]

سلام

لطفا کد مربوط به validation های کلاس Post رو هم کپی کنید.

[/font][/rtl][/right]

[rtl]آقا این هم کدها:[/rtl]


public function rules()

	{

		// NOTE: you should only define rules for those attributes that

		// will receive user inputs.

		return array(

			array('title,content,status', 'required'),

			array('status, author_id', 'numerical', 'integerOnly'=>true),

			array('title, tags', 'length', 'max'=>50),

			array('content', 'length', 'max'=>1000),

			array('created, update_time', 'safe'),

			array('status','in','range'=>array(1,2,3)),

			array('tags','match','pattern'=>'/^[\w\s,]+$/','message'=>'تگهای فقط می توانند از حروف باشند'),

		  array('tags' => 'normalizeTags'),

			// The following rule is used by search().

			// Please remove those attributes that should not be searched.

			array('title, content, tags, status, created, update_time', 'safe', 'on'=>'search'),

		);

	}

  

  public function normalizeTags($attribute,$params)

  {

    $this->tags = Tag::array2string(array_unique(Tag::string2array($this->tags)));

  }

[rtl][font="Tahoma"]این کد رو:

[/font][/rtl]


array('tags' => 'normalizeTags'),

[font="Tahoma"] [rtl]

بدین شکل تغییر دهید:

[/font][font="Tahoma"][/rtl]


array('tags', 'normalizeTags'),

[/font]

[rtl]

[font="Tahoma"]ضمناً در این مورد خاص به نظر بنده استفاده از filter مناسبتر است.

[/font][/rtl]

[rtl]آقا ممنون. درست شد :D . جواب داد.

بنده زیاد وارد نیستم. طبق Tutorial خود Yii برای ایجاد blog عمل کردم. چیزیه که توی داکش گفته.[/rtl]