خطای 404

با سلام ووقت بخیر

من فایل فشرده

yii2

basic

را دانلود وازحالت زیپ خارج وبا استفاده از

gii

مدل واکشنهاوکنترلر ها رو میسازم بدون مشکل جنریت میکندولی موقع اجرا اکشن

not found page #404

میدهد

از

wamp2.2

استفاده میکنم در ضمن باورژنهای اولیه

yii2 .0.0

که تست میکنم درست است علت چه میتواند باشد؟

[size="4"][right]مطمئنی با

URL

درست داری سعی میکنی به

gii

برسی؟

urlManager

در

config

مطابق انتظارت تنظیمه؟

[/right][/size]

بله همونطورکه گفتم من جیی را بدون مشکل اجرا میکنم ومدلها واکشنها را میسازد وهمینطور کنترلر ها را جنریت میکند مشکل زمان صدا زدن اکشن است که پیج را پیدا نمیکند

من هیچ تغییری در

urlManager

ایجاد نکردم دقیقا همه چیز همان حالت دیفالت اولیه است چون فقط فایل دانلود شده از سایت ییی را باز میکنم بدون تغییر خاصی

در ضمن همین کار را در ورژن2.0.0

انجام میدهد عمل میکند در 2.0.6و2.0.7

عمل نمیکند

[right][size="4"]ببخشید من سوالتون را بد خونده بودم

برای اینکه بهتر بتونم کمکتون کنم

بیزحمت یک نمونه از کنترلر و اکشن (مخصوصا قسمت

namespace

)

و همچنین آدرسی که باهاش میخواید به اکشن برسید را اینجا بزارید

urlManager

به صورت پیشفرض کامنت هست ، اگه فعالش کردین لطفا تنظیماتش را اینجا بزارید

اگه همه چیز دست نخورده باشه من فرض میکنم هیج فایل

htaccess

در کار نیست

اشتباه در وارد کردن آدرس

view

در

Gii CRUD

هم میتونه این مشکلو بوجود بیاره مخصوصا

نزاشتن

@

اشتباه شایعیست

با این حال شما اون موارد بالا رو بزار ببینیم اوضاع چطوریه

[/size]

[/right]

ممنونم از وقتی که میذارید

چون همه چیز دیفالته طبق فرمایش شما نه

urlManager

ونه

htaccess

دارم در هنگام ایجاد

Gii CRUD

در

View

@

را گذاشته ام

هنگام صدازدن پیج هم از این استفاده میکنم

localhost/gii-2.0.7/basic/web/index.php?r=country%2Findex

این هم کد کنترلرکه خود

gii

ساخته وبنده کوچکترین تغییری در آن ندادم
<?php


namespace app\Controllers;


use Yii;

use app\models\Country;

use yii\data\ActiveDataProvider;

use yii\web\Controller;

use yii\web\NotFoundHttpException;

use yii\filters\VerbFilter;


/**

 * CountryController implements the CRUD actions for Country model.

 */

class CountryController extends Controller

{

  public function behaviors()

  {

    return [

      'verbs' => [

        'class' => VerbFilter::className(),

        'actions' => [

          'delete' => ['post'],

        ],

      ],

    ];

  }


  /**

   * Lists all Country models.

   * @return mixed

   */

  public function actionIndex()

  {

    $dataProvider = new ActiveDataProvider([

      'query' => Country::find(),

    ]);


    return $this->render('index', [

      'dataProvider' => $dataProvider,

    ]);

  }


  /**

   * Displays a single Country model.

   * @param integer $id

   * @return mixed

   */

  public function actionView($id)

  {

    return $this->render('view', [

      'model' => $this->findModel($id),

    ]);

  }


  /**

   * Creates a new Country model.

   * If creation is successful, the browser will be redirected to the 'view' page.

   * @return mixed

   */

  public function actionCreate()

  {

    $model = new Country();


    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {

      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);

    } else {

      return $this->render('create', [

        'model' => $model,

      ]);

    }

  }


  /**

   * Updates an existing Country model.

   * If update is successful, the browser will be redirected to the 'view' page.

   * @param integer $id

   * @return mixed

   */

  public function actionUpdate($id)

  {

    $model = $this->findModel($id);


    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {

      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);

    } else {

      return $this->render('update', [

        'model' => $model,

      ]);

    }

  }


  /**

   * Deletes an existing Country model.

   * If deletion is successful, the browser will be redirected to the 'index' page.

   * @param integer $id

   * @return mixed

   */

  public function actionDelete($id)

  {

    $this->findModel($id)->delete();


    return $this->redirect(['index']);

  }


  /**

   * Finds the Country model based on its primary key value.

   * If the model is not found, a 404 HTTP exception will be thrown.

   * @param integer $id

   * @return Country the loaded model

   * @throws NotFoundHttpException if the model cannot be found

   */

  protected function findModel($id)

  {

    if (($model = Country::findOne($id)) !== null) {

      return $model;

    } else {

      throw new NotFoundHttpException('The requested page does not exist.');

    }

  }

}
اگر زحمتی نیست شما خودتان فایل فشرده ورژن 2.0.7 را بازکرده یک دیتابیس با جییی ایجاد کنید ببینید مشکلی نداره ؟

چون من هیچ کار خاصی جز معرفی دیتابیس در آن انجام ندادم

همین کار را با ورژن 2.0.0 میکنم جواب میدهد البته یکبار اول بعد کلا یه خطای دیگه میدهد وپس از راه اندازی مجدد

wamp

دوباره درست میشود

[size="4"][right]namespace app\Controllers;

را تبدیل کن به

namespace app\controllers;

2.0.7

که الان دانلود کردم این را درست تولید میکنه ولی ممکنه وقتی شما مدتی قبلتر دانلودش کردی این اشکال وجود داشته [/right][/size]

آفرین درست شد ممنونم

عجب اشتباهی بود

خیلی لطف کردی جالبه که خودجییی همچین اشتباهی کرده بود که خوشبختانه اونطور که فرمودید رفعش کرده

این مشکل توی 2.0.6

هم بود

در هر صورت لطف بزرگی کردی