کار نکردن رست در سرور

[font="Tahoma"][rtl]

سلام

یه وب سرویس نوشتم، روی سیستم خودم کار می کنه ولی وقتی می برم روی هاست، فقط یکی از کنترلرها کار می کنه و بقیه خطای زیر رو می دن:

[/rtl][/font]
{

 "name": "PHP Fatal Error",

 "message": "Class 'app\\models\\store' not found",

 "code": 1,

 "type": "yii\\base\\ErrorException",

 "file": "/home/coolapps/public_html/vendor/yiisoft/yii2/rest/Action.php",

 "line": 88,

 "stack-trace": [

  "#0 [internal function]: yii\\base\\ErrorHandler->handleFatalError()",

  "#1 {main}"

 ]

}[font="Tahoma"][rtl]

یه relation بین کنترلر user و store هست که وقتی از طریق کنترلر user می خوام دسترسی پیدا کنم مشکلی نداره و به درستی جواب می ده ولی خود کنترلر store خطا داره:

base controller:

[/rtl][/font]
<?php


namespace app\controllers;


use yii\filters\auth\CompositeAuth;

use yii\filters\auth\HttpBasicAuth;

use yii\filters\auth\HttpBearerAuth;

use yii\filters\auth\QueryParamAuth;

use yii\rest\ActiveController;


class BaseActiveController extends ActiveController

{

  public function behaviors()

  {

    $behaviors = parent::behaviors();

    $behaviors['authenticator'] = [

      'class' => CompositeAuth::className(),

      'authMethods' => [

        HttpBasicAuth::className(),

        HttpBearerAuth::className(),

        QueryParamAuth::className(),

      ],

    ];

    return $behaviors;

  }

}[rtl]user controller[/rtl]
<?php


namespace app\controllers;


class UserController extends BaseActiveController

{

  public $modelClass = 'app\models\user';


}[rtl]store controller[/rtl]
<?php


namespace app\controllers;


class StoreController extends BaseActiveController

{

  public $modelClass = 'app\models\store';


}