اعتبار سنجی ایمیل

[right]سلام دوستان

یه فرم دارم یه سری اطلاعات از کاربر میگیرم میخوام ایمیل تکراری نباشه ولی کا نمیکنه [/right]
public function rules()

  {

    return [

      [['email', 'username', 'pass' , 'enum'], 'required','message'=>'{attribute} نباید خالی باشد'],

      [['name', 'family', 'email', 'username', 'pass'], 'string', 'max' => 255],

      [['email'], 'unique','message'=>'{attribute} قبلا استفاده شده'],

      [['email'], 'email','message'=>'{attribute} ایمیل معتبر وارد کنید'],


    ];

  }
[right]لطفا راهنمایی کنید[/right]