جلوگیری از تکرار ای دی تولیدی ویدگتها

public function getId($autoGenerate = true)

{


    if ($autoGenerate && $this->_id === null) {

        $this->_id = uniqid().static::$autoIdPrefix . static::$counter++;

    }

    return $this->_id;


}

وقتی توی یک صفحه چند صفحه ی اجاکس لود میشه میبینم که ای دی ها تکراری میشن … اول به نظرم رسید که قبل از ای دی تولیدی توسط ویدگت یک عدد رندوم بزارم ولی گفتم شاید این کار زیاد درست نباشه … حداقل فک می کنم توی کش شدن تاثیر منفی داشته باشه

نظر شما چیه ؟