فارسی ساز فریم ورک

[right][size=3] قابلیت چندزبانه نیز در این فریم ورک موجود است.آدرسزبان های پیش فرض این فریم ورک در آدرس زیر است:[/size]

[left][size=3]/vendor/yiisoft/yii2/messages[/size][/left]

[size=3]برای کانفیگ اینکه سایت شما روی زبان فارسی باز شودبه [/size][size=3]main.php[/size][size=3] رفته و دستور زیر را وارد کنید:[/size]

[size=2][font=“B Koodak”] ‘language’=>‘fa-IR’, [/font][/size]

[center][center][size=3] [/size][size=3][/size][size=3][/size][/center][/center]

[size=3][color="#ff0000"]نکته:[/color]برای اینکه در سایت این امکان را قرار دهید کهیک لینکی بگذارید،که هر وقت کاربر روی آن کلیک کرد،زبان سایت عوض شود،از دستور زیردر برنامه استفاده می شود:[/size]

[left][size=3]Yii::$app->language=‘fa-IR’; //[/size][size=3]زبان فارسی[/size][size=3][/size][/left]

[left][size=3]Yii::$app->language=‘en-US’; //[/size][size=3]زبان انگلیسی[/size][size=3][/size][/left]

[size=3] [/size]

[size=3]حال برای اینکه فیلدهای مدل شما نیز فارسیشوند،ابتدا داخل مدل متد زیر را می نویسیم:[/size]

[left][size=3] public function attributeLabels()[/size][/left]

[left][size=3] {[/size][size=3][/size][/left]

[left][size=3] return [[/size][/left]

[left][size=3] ‘id’ => Yii::t(‘app’, ‘ID’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘status’ => Yii::t(‘app’,‘Status’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘date_add’ => Yii::t(‘app’,‘Date Add’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘title’ => Yii::t(‘app’,‘Title’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘content’ => Yii::t(‘app’,‘Content’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘tags’ => Yii::t(‘app’, ‘Tags’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘create_time’ => Yii::t(‘app’,‘Create Time’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘update_time’ => Yii::t(‘app’,‘Update Time’),[/size][/left]

[left][size=3] ‘author_id’ => Yii::t(‘app’,‘Author ID’),[/size][/left]

[left][size=3] ];[/size][size=3][/size][/left]

[left][size=3] }[/size][/left]

[size=3]و بعد یک فایلی در آدرس [/size][size=3]/backend/messages/fa-IR[/size][size=3]به نام [/size][size=3]app[/size][size=3] ایجاد می کنیم و کد های زیر را داخل آن مینویسیم:[/size]

[left][size=3]<?php[/size][size=3][/size][/left]

[left][size=3]return[[/size][/left]

[left][size=3] ‘Title’=>’[/size][size=3]عنوان[/size][size=3]’,[/size][size=3][/size][/left]

[left][size=3] ‘Content’=>’[/size][size=3]متن[/size][size=3]’,[/size][size=3][/size][/left]

[left][size=3] ‘hello the form {form_name}’=>’[/size][size=3]خوشآمدید به فرم[/size][size=3] {form_name}’,[/size][size=3][/size][/left]

[left][size=3]];[/size][/left]

[size=3] ?> [/size]

[size=3]حال می بینیم که سایت ما چند زبانه شده است.[/size]

[size=3]تذکر:ابزار [/size][size=3]message[/size][size=3]که در محیط کامندی [/size][size=3]yii[/size][size=3] است،می تواناین فایل [/size][size=3]app.php[/size][size=3] را به طورخودکار ایجاد کرد.[/size]

[size=3]تذکر:می توانید پارامتر هم بفرستید:[/size]

[size=3]<[/size][size=3]h1> <?php echoYii::t(‘app’,‘hello the form {form_name}’,[‘form_name’=>‘user’]); ?> </h1[/size][size=3]>[/size]

[size=3]که درکد بالا مشاهده می کنید که [/size][size=3]مقدارپارامتر user است.[/size][/right]