مشکل هنگام تغببر صفحه در گرید

سلام

تو کنترلر 1 تابع دارم که 2تا گرید رو مدیریت می کنه.اطلاعات نمایش داده شده در گریدها متفاوته(مدل و تیبل یکی هست فقط رکوردهای انتخاب شده متفاوته)

مشکل اینه که وقتی روی صفحه 2 یا هرچند دیگه گرید دومی کلیک می کنی کل جدول محو میشه!!!!درصورتی که گرید اولی مشکلی نداره

controller
public function actionCustomerAjax($visitor=null ,$start=null ,$end=null)

  {

    $params =  array(

      'model'=>new Report('customerList'),

      'visitor'=>$visitor,

      'start'=>$start,

      'end'=>$end,

    ); 

    $this->renderPartial('_customers' ,$params); 

  }

ٔReport model
public function customerList($visitor=null ,$start=null ,$end=null)

  {

    $criteria = new CDbCriteria;    

    $params = array(

      'start'=>$start,

      'end'=>$end,

      'visitor'=>$visitor,

    );     

    if($start!=null && $end!=null)     $criteria->addBetweenCondition('`sDate`' ,$start ,$end);     

    if($visitor!=null)

    {

      $visitor = Visitors::model()->find('`vcode`=:VCode AND customerCode=:CC' ,array(':VCode'=>$visitor ,':CC'=>Yii::app()->user->cCode));

      $visitor = $visitor->id;

      $criteria->compare('visitor',$visitor);

    }

    return Report::myPager('Customers' ,$criteria ,'reports/CustomerAjax' ,true ,$params);

  }


private function myPager($mClass ,$criteria ,$rout ,$activeR=true ,$params)

  {

    if($params===null) $params = array();

    if($activeR)

    {

      return new CActiveDataProvider($mClass, array(

  			'criteria'=>$criteria,

        'pagination'=>array(

            'pageSize'=>10,

            'params'=>$params,

            'route'=>$rout

        ),

  		));

    }

    else

    {

      return new CArrayDataProvider($mClass, array(

        'pagination'=>array(

            'pageSize'=>10,

            'params'=>$params,

            'route'=>$rout

        ),

      )); 

    }  

  }ویو


<div id="customerList">

      <div><?php $this->actionCustomerAjax($visitor); ?></div>   <!--  گرید اول -->

    </div>

    

    <div id="newCustomers">

      <div><?php $this->actionCustomerAjax($visitor ,$start ,$end); ?></div>  <!--  گرید دوم-->

    </div>

_customer.php
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

  'dataProvider'=>$model->customerList($visitor ,$start ,$end),

  'ajaxUpdate' => true,

  ),

  'columns'=>array(

*هر دوتا گرید به صورت popup باز میشن

 • گریدها رو تو 2تا فایل مجزا هم قراردادم اما نشد(انگاری مشکل از تابع customerList )

کسی تا حالا به این مورد برخورده؟

ممنون می شم راهنمایی کنید