تکرار صفحه

[right]

سلام

یه فرم اپلود درست کردم

فرم رو اجرا میکنم

وقتی به صفحه که برمیگردد

همون صفحه رو دوباره تکرار میشه

برای حل این کار چیکار باشد کرد.

[/right]
<?php

$this->pageTitle=Yii::app()->name . ' اپلود';


$this->breadcrumbs=array(

  "اپلود"

);


$this->menu=array(

);

?>

<div class="form">


<?php 

$form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(

  'id'=>'map-form',

  'enableAjaxValidation'=>false,

  'htmlOptions' =>array('enctype'=>"multipart/form-data" ),

  'enableAjaxValidation' => false,

  'enableClientValidation'=>true,

  'clientOptions'=>array('validateOnSubmit'=>true)

)); 

?>

<p class="note">موارد <span class="required">*</span> الزامی می باشد</p>

  <?php echo $form->errorSummary($model); ?>


<div class="row">

  <?php echo $form->labelEx($model,'owner_name'); ?>

  <?php echo $form->textField($model,'owner_name',array('size'=>32,'maxlength'=>20)); ?>

  <?php echo $form->error($model,'owner_name'); ?>

</div>


<div class="row">

  <?php echo $form->labelEx($model,'owner_img'); ?>

  <?php echo $form->fileField($model,'owner_img'); ?>

  <?php echo $form->error($model,'owner_img'); ?>

</div>

 

<div class="row buttons">

  <?php echo CHtml::submitButton($model->isNewRecord = 'Create' ); ?>

</div>


<?php $this->endWidget(); ?>

</div>


<?php

class Image extends CActiveRecord

{

  public $uploaded_owner_img;

 

  public static function model($className=__CLASS__)

  {

    return parent::model($className);

  }

  

  public function tableName()

  {

    return 'image';

  }

  

  public function rules()

  {

    return array(

      array('owner_img', 'file', 'allowEmpty'=>true,'types'=>'jpg','maxSize'=>1024*1024*1, 'tooLarge'=>'Image must be less than�1MB'),

      array('owner_name, owner_img', 'required'),

      array('owner_name', 'unique'),

      array('owner_name', 'length', 'max'=>20, 'encoding'=>'utf-8'),

      array('owner_name', 'safe', 'on'=>'search'),

    );

  }

  

  public function attributeLabels()

  {

    return array(

      'owner_img' => 'نام فایل',

      'owner_name' => 'نام'

    );

  }

  

  protected function beforeSave() {

    if (parent::beforeSave ()) {

      if ($this->isNewRecord) {

        //$this->created = date('Ymd');

      }

      return true;

    }else {

      return false;

    }

  }

}


<?php

class ImageController extends Controller

{

  public function actions()

  {

    return array(

      // captcha action renders the CAPTCHA image displayed on the contact page

      'captcha'=>array(

        'class'=>'CCaptchaAction',

        'backColor'=>0xFFFFFF,

      ),

      'page'=>array(

        'class'=>'CViewAction',

      )

    );

  }

  public function actionIndex(){

     $model=new image;

    //AJAX validation is needed

    $this->performAjaxValidation($model);

    if(isset($_POST['Image'])) {

      $model->attributes=$_POST['Image'];

      if (@!empty($_FILES['Image']['name']['owner_img'])){

        $model->owner_img = time().".jpg";

        if ($model->validate(array('owner_img'))){

          $model->uploaded_owner_img = CUploadedFile::getInstance($model, 'owner_img');

          $model->uploaded_owner_img->saveAs(Yii::app()->basePath .'/../images/'.$model->owner_img);

          $model->data= date('M:y <img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':D' />');

          if($model->save()){

           // echo "با موفقیت انجام شد"; die(0);

           $this->render('index',array('model'=>$model));

      

          }

        }

      }

    }


    $this->render('index',array( 'model'=>$model ));

  }


  


  

  protected function performAjaxValidation($model)

  {

    if(isset($_POST['ajax']) && $_POST['ajax']==='map-form')

    {

      echo CActiveForm::validate($model);

      Yii::app()->end();

    }

  }

}[right]سلام

توی اکشن مربوطه دوبار از

$this->render(‘index’,array( ‘model’=>$model ));

استفاده کردی. برای حل این مشکل یکی از دو روش زیر رو انجام بده . پیشنهاد من روش دوم هست[/right]
if(isset($_POST['Image'])) {

      $model->attributes=$_POST['Image'];

      if (@!empty($_FILES['Image']['name']['owner_img'])){

        $model->owner_img = time().".jpg";

        if ($model->validate(array('owner_img'))){

          $model->uploaded_owner_img = CUploadedFile::getInstance($model, 'owner_img');

          $model->uploaded_owner_img->saveAs(Yii::app()->basePath .'/../images/'.$model->owner_img);

          $model->data= date('M:y <img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':D' />');

          if($model->save()){

           // echo "با موفقیت انجام شد"; die(0);

           $this->render('index',array('model'=>$model));

      

          }

        }

      }

    }

else

    $this->render('index',array( 'model'=>$model ));or
if(isset($_POST['Image'])) {

      $model->attributes=$_POST['Image'];

      if (@!empty($_FILES['Image']['name']['owner_img'])){

        $model->owner_img = time().".jpg";

        if ($model->validate(array('owner_img'))){

          $model->uploaded_owner_img = CUploadedFile::getInstance($model, 'owner_img');

          $model->uploaded_owner_img->saveAs(Yii::app()->basePath .'/../images/'.$model->owner_img);

          $model->data= date('M:y <img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':D' />');

          if($model->save()){

           

            Yii::app()->user->setFlash('success','فرآیند درج با موفقیت به انجام رسید');

      

          }else{

 Yii::app()->user->setFlash('error','فرآیند درج با خطا متوقف شد');

}

        }

      }

    }


    $this->render('index',array( 'model'=>$model ));