تعیین مسیر ویوها از تم مورد نظر

[left]

من با استفاده از دستور زیر تم خودم را معین کرده ام

[left]
'view' => [

      'theme' =>[

        'pathMap' => ['@app/views' => '@app/themes/modern_business/views'],

        'baseUrl' => '@web/themes/modern_business',

      ],

    ],[/left]

و همچنین زبان پیش فرض را به صورت زیر معین کرده ام


'language' => 'fa-IR',

مشکل این هست که وقتی یک فایل ویو درمسیر[left]\themes\modern_business\views\product\[color="#FF0000"]fa-IR[/color][/left]باید اجرا شود ابتدا وجود فایل با همان نام در مسیر [left]\themes\modern_business\views\product[/left]چک میشود که اگر وجود داشت بعد فایل را از پوشه [left]fa-IR[/left] اجرا میکند وگرنه خطا میدهد به نحوی که فایل ویو موردنظر وجود ندارد

درحالی که طبق مستندات [left]Yii[/left] نباید این طور باشد

ممنون میشم راهنمایی کنید

[/left]