اینجور پوسته درسته؟

درود

چجوری یک پوسته سفارسی برای سایتم ایجاد کنم؟هم برای بلاگ هم ادمین؟

من از این روش استفاده میکنم

درسته؟

اگه میشه یه راهنمایی بکنید که چجوری میتونم هم برا یوزر هم برا ادمین پوسته خودمو بسازم(هدر-سایدبار-بدنه-فوتر)؟

ممنون

main.php-layout

<html>

<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo yii::app()->baseUrl ; ?>/css/style.css">

</head>

<title><?php echo yii::app()->name;?></title>

<body>

<div id="main">

<div id="header">

<?php echo Chtml::link(‘Login’,yii::app()->createUrl(‘site/login’));?>

</div>

<div id="content">

<?php echo $content ;?>

</div>

&lt;div id=&quot;sidebar&quot;&gt;

    &lt;?php echo Chtml::link('sign up',yii::app()-&gt;createUrl('site/signup'));?&gt;


&lt;/div&gt;

<div id="footer">

</div>

</div>

</body>

</html>