نمایش تاریخ فارسی در گرید

[right]باسلام

اگر در یک گرید بخواهیم فیلد هایی را با مقادیری غیر از انچه در دیتابیس

ذخیره کرده ایم ، نمایش دهیم ، میتوان از روش زیر استفاده کرد[/right]

[left]

view

$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

  'id' => 'letter-grid',

  'dataProvider' => $model->search(),

  //'filter'=>$model,

  'columns' => array(

    

    'title',

    array(

      'name' => 'dt',

      'value' => '$data->getJalaliDate($data->dt)',

    ),

  

  

  ),

));


[right]تابع دلخواه خود را مانند زیر به مدل مربوطه اضافه کنید[/right]

model
public function getJalaliDate($dt) {

    return Yii::app()->jdate->date('Y-m-d', $dt);

  }[/left]

[right]به این شکل میتوانید در گرید خود تصاویر و مقادیر مورد نظر خود را باتوجه به داده های دیتابیس نمایش دهید[/right]