آپلود عکس بدون استفاده از مدل

سلام دوستان

با استفاده از این لینک سعی کردم بدون استفاده از مدل(نمی خوام تو دیتابیس ذخیره شه) عکس رو آپلود کنم ولی خطا داد

controller:
public function actionCreate()

	{

		$model=new Category;


		// Uncomment the following line if AJAX validation is needed

		// $this->performAjaxValidation($model);


		if(isset($_POST['Category']))

		{

     $uploadModel = new UploadForm;

     $uploadModel->upload_file = CUploadedFile::getInstance($uploadModel,'image');

     $uploadModel->upload_file->save("C:\\".$uploadModel->upload_file->name);

     

			$model->attributes=$_POST['Category'];

			if($model->save()){

      

				$this->redirect(array('view','id'=>$model->category_id));

     }

		}


		$this->render('create',array(

			'model'=>$model,

		));

	}درست شد