خطای دیتابیس

man bara vasl shodan b database mysql tuye file main.php sqlLite ro pak mikonam va bara mysql set mikonam v save mikonam ama vaqti test mikonam tu shell:

CMD>

cd c:\xampp\htdocs\test

c:\xampp\htdocs\test>yiic shell

Yii Interactive Tool v1.1 (based on Yii v1.1.14)

Please type ‘help’ for help. Type ‘exit’ to quit.

>> echo yii::app()->db->connectrionString;

exception ‘CException’ with message ‘Property “CDbConnection.connectrionString” is not defined.’ in C:\xampp\htdocs\fram

ework\base\CComponent.php:130

Stack trace:

#0 C:\xampp\htdocs\framework\cli\commands\ShellCommand.php(131) : eval()'d code(1): CComponent->__get('connectrionStri…

.’)

#1 C:\xampp\htdocs\framework\cli\commands\ShellCommand.php(131): eval()

#2 C:\xampp\htdocs\framework\cli\commands\ShellCommand.php(99): ShellCommand->runShell()

#3 C:\xampp\htdocs\framework\console\CConsoleCommandRunner.php(71): ShellCommand->run(Array)

#4 C:\xampp\htdocs\framework\console\CConsoleApplication.php(92): CConsoleCommandRunner->run(Array)

#5 C:\xampp\htdocs\framework\base\CApplication.php(180): CConsoleApplication->processRequest()

#6 C:\xampp\htdocs\framework\yiic.php(33): CApplication->run()

#7 C:\xampp\htdocs\framework\yiic(14): require_once(‘C:\xampp\htdocs…’)

#8 {main}

[size="6"]IN error ro mide moshkel chie asatide mohtaram lotf konin komak konin?[/size]

[rtl]

کد رو اشتباه تایپ می کنید

connectrionString -> connectionString

برای همین ارور میده که همچنین Property وجود نداره

[/rtl]

[rtl]برای اتصال به دیتابیس mysql توی همون فایل main.php همون جایی که خطوط مربوط به اتصال با sqlite را پاک کردید، پایین ترش یک سری خطوط با محتوایی شبیه به کدهای زیر هستند که کامنت شده اند، همان خطوط را از حالت کامنت خارج کنید و اطلاعات مربوط به خودتان را در آن قرار دهید، برنامه شما به دیتابیس mysql متصل می شود.

[/rtl]
array(

 	......

 	'components'=>array(

   	......

   	'db'=>array(

     	'class'=>'CDbConnection',

     	'connectionString'=>'mysql:host=localhost;dbname=testdb',

     	'username'=>'root',

     	'password'=>'password',

     	'emulatePrepare'=>true, // needed by some MySQL installations

   	),

 	),

 )