نمایش لیست درختی از دیتابیس

[size="4"][right]سلام چطوری یک لیست درختی را از دیتابیس بخونم و نشون بدم؟

مثلا جدول "دسته بندی" با فیلدهای زیر

id

title

parent_id

اکستنشنهای مختلفیو امتحان کردم ولی به جایی نرسیدم اگه کسی راه باحالی امتحان کرده ممنون میشم به من هم کمک کنه[/right][/size]

این رو ببین

[size="4"][right]خیلی خوب بود دستت واقعا درد نکنه .

راه شما کاملا درسته ، من راه شما رو با یه روش دیگه ترکیبش کردم که در زیر نوشتم . البته نمیتونم ادعا کنم که از راه شما بهتره.[/right][/size]


// print children of a particular parent 

	public function printChildren($parent, $level=0) { 

    $criteria = new CDbCriteria;

    $criteria->condition='parent_id=:id';

    $criteria->params=array(':id'=>$parent);

    $model = $this->findAll($criteria);

    foreach ($model as $key) {

      echo str_repeat(' — ', $level) . $key->title . "<br />";

      $this->printChildren($key->id, $level+1);

    }

  }
// print complete category tree

public function printCategoryTree()

{

	$command = Yii::app()->db->createCommand();

	$command->select('id,title,parent_id')->from('tbl_category')->where('parent_id IS NULL');

		

	$parents = $command->queryAll();


	foreach($parents as $parent)

	{

		echo $parent['title'].'</br>';

		$this->printChildren($parent['id']); 

	}	

		

}