فرستادن از یک ویو به یک ویو دیگر

[size="5"][font="Tahoma"][/font][/size][right][/right]سلام میخواستم یک کار انجام بدهم، اینکه از یک ویو بفرستم به یه ویوی دیگه اما نمیتونم

[rtl]

فکر میکنم منظورتون redirect کردن باشه چون همون طور که میدونید از ویو های یک کنترلر دیگه به طور مستقیم نمی تونید استفاده کنید

[/rtl]

Yii Framework :

$this->redirect(array(‘site/loginsample’));

PHP flat:

header( ‘Location: ‘.Yii::app()->baseUrl.’/site/loginsample’);*/

exit;

JS:

window.location="http://ostovarit.com";

بله منظورم همینه اما نمیتونم اینکارو بکنم.یعنی میخوام جدول دو تا ویو مختلف رو تو یه صفحه نشون بدم

salam

baayad az renderpartial esefade koni

age view male ye modele digast bayad addreseshoo kamel bedi .

[rtl]فقط renderPartial. در این مثال در فایل view.php مربوط به کنترلر post که میاد یک جزئیات یک پست را نمایش میدهد و همزمان در پایین آن از یک فایل _comment.php که کامنت های مربوط به آن پست خاص را نشان می دهد حتی در پایین آن می توانید بیاید از فایل _form.php کنترلر comment برای اضافه کردن کامنت های جدید استفاده کنید:

[/rtl]
<div id="comments">

	<?php if ($model->commentCount >= 1): ?>

  	<h4>

    	<?php echo $model->commentCount . Yii::t('default', 'comment|comments', $model->commentCount); ?>

  	</h4>

  	<?php

  	$this->renderPartial('_comments', array(

    	'post' => $model,

    	'comments' => $model->comments,

  	));

  	endif;

	?>

	<h3><b><?php echo Yii::t('default', 'Leave a Comment') ?></b></h3>

	<?php if (Yii::app()->user->hasFlash('commentSubmitted')): ?>

  	<div class="flash-success">

    	<?php echo Yii::app()->user->getFlash('commentSubmitted'); ?>

  	</div>

	<?php else:

   	$this->renderPartial('/comment/_form', array('model' => $comment, ));

 	endif; ?>

</div><!--  comments  -->