نحوه دخیره کردن فعالیت‌ها در پایگاه داده

سلام

در آدرس ویکی زیر نحوه ذخیره کردن فعالیت ها را در پایگاه داده شرخ دادم.

wiki