سوال از کتاب

صفحه 36، تفاوت دو متد

public function run($actionID)

و

public function runAction($action)

چیه؟؟

مرسی

[rtl]توی داکیومنت های زیر بخش هست به نام api اینطور چیزها را اونجا هم می تونید پیدا کنید.

[/rtl]

http://yii.googlecode.com/files/yii-docs-1.1.13.e9e4a0.zip