تریس لاگین

[rtl]

تو کد زیر موارد زیر کجا تعریف شدن:

errorCode

self::ERROR_USERNAME_INVALID

ERROR_PASSWORD_INVALID

ERROR_NONE

کاربرد تابع getId چی هستش؟ اینکه نام کنترلر رو برمیگردونه صحیح ولی دلیل استفاده از متغیری که مقدار دهی شده چیه[/rtl]
class UserIdentity extends CUserIdentity

{

  private $_id;

  public function authenticate()

  {

    $record=User::model()->findByAttributes(array('username'=>$this->username));

    if($record===null)

      $this->errorCode=self::ERROR_USERNAME_INVALID;

    else if($record->password!==crypt($this->password,$record->password))

      $this->errorCode=self::ERROR_PASSWORD_INVALID;

    else

    {

      $this->_id=$record->id;

      $this->setState('title', $record->title);

      $this->errorCode=self::ERROR_NONE;

    }

    return !$this->errorCode;

  }

 

  public function getId()

  {

    return $this->_id;

  }

}[rtl]

اینایی که گفتی تو کلاس CBaseUserIdentity تعریف شدند وبا توجه به مبحث وراثت اینجا نیز قابل دسترسی‌اند

[/rtl]

[font="Tahoma"] [rtl]

برای شناسایی کاربران در طول برنامه نیاز به یک کلید منحصر به فرد است، غالباً از فیلد یکتای id از جدول مربوط به یوزر استفاده میشه و به صورت پیشفرض getId همین id رو بر میگردونه، بدین صورت:

[/rtl]
Yii::app()->user->getId()[rtl]

به همین خاطر معمولاً بجای اون از

[/rtl]
Yii::app()->user->id[rtl]

هم استفاده میشه.

اما اگر نخواهید از id استفاده کنید، مثلاً بخواید از یوزر نیم یا ایمیل استفاده کنید، میتونید تابع getId که برای همین منظور بازنویسی کنید.

مثال:

[/rtl]
	private $_username;


:

:


    	$this->_username = $record->username;


:

:


	public function getId()

	{

  	return $this->_username;

	}[rtl]

البته تجربه شخصی بود امیدوارم درست باشه

[/rtl] [/font]