آیا به این شیوه چک کردن صحیح است !؟

[font="Tahoma"][right]سلام دوستان

من مثلاً یک فرم لاگین میخواستم درست کنم و به صورت زیر عمل کردم ، آیا این روش از نظر امنیتی و بقیه موارد صحیح است !؟ و آیا اینکه شما نظر بهتری دارید !؟[/right][/font]

UserController.php


class UserController extends Controller

{

	public function actionIndex()

	{


		$this->render('index');


		

	}

	

	public function actionLogin()

	{

		$model = new User();

		$this->render('login',array('model'=>$model));

		if(isset($_POST['User']))

		{

			$username = $_POST['User']['username'];

			$password = $_POST['User']['password'];

			$User = User::model()->find('username=:username AND password=:password',array(':username'=>$username,':password'=>$password));

			echo count($User);

		}

	}

	

}

view/user/login.php


<?php 

$form = $this->beginWidget('CActiveForm'); 

	echo $form->labelEx($model,'username');

	echo $form->textField($model,'username');

	echo $form->error($model,'username');

	echo '<br />';

	echo $form->labelEx($model,'password');

	echo $form->passwordField($model,'password');

	echo $form->error($model,'password');

	echo '<br />';

	echo $form->labelEx($model,'button');

	echo CHtml::submitButton();

	echo $form->error($model,'button');

$this->endWidget(); 

?>

[rtl]

این صقحه رو بخون

http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/en/topics.auth#login-and-logout

[/rtl]