استفاده از $this توی rbac [SOLVED]

[font="Tahoma"][rtl]

دوستان جرا توی این کد از $this استفاده نشده

[/rtl][/font]
 $createPost = $auth->createPermission('createPost');

        $createPost->description = 'Create a post';

        $auth->add($createPost);link

[font="Tahoma"][rtl]

ولی یه کم پایینتر توی همون صفحه که اومده کد رو کامل تر کنه از $this استفاده کرده

فرقی داره؟

[/rtl][/font]
$updateOwnPost = $this->auth->createPermission('updateOwnPost');

$updateOwnPost->description = 'Update own post';

$updateOwnPost->ruleName = $rule->name;

$auth->add($updateOwnPost);
My link

[rtl][font="Tahoma"]لینک ها رو هم گذاشتم[/font][/rtl]

[rtl][font="Tahoma"]قرار شده توي نسخه yii2.0.1 اصلاح شه[/font][/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]لينك[/rtl][/font]