ارور اجرای کامند Sql

[right]من یه کامند اس اکو ال رو در برنامه ام اجرا می کنم یعنی دستور زیررو [/right]


$connection = Yii::app()->db;

 $queryb = "DROP TABLE if exists poli;";

    $queryb .= "CREATE VIEW poli AS

        SELECT `user_Id` , count( `psh_profile_information_services`.id ) as internetcount

  FROM `psh_profile_information`

  INNER JOIN `psh_profile_information_services` ON `psh_profile_information`.`id` = `psh_profile_information_services`.`profileInformationId`

  WHERE `serviceId` =1

  GROUP BY `psh_profile_information`.`user_Id` ";


   

    $command= $connection->createCommand($queryb);

    $command->execute(); 
 $sql = "SELECT `profile`.`scope_id` , SUM( internetcount ) 

FROM `psh_profiles` AS profile

INNER JOIN `poli` ON `profile`.`user_id` = `poli`.`user_Id` 

GROUP BY `profile`.`scope_id` ";


    $internetcountOfRows = Yii::app()->db->createCommand($sql)->queryAll();

[right]بعد از اون از این جدول مجازی هم یک کوئری می گیرم و اونو اجرا می کنم دستورات من مشکل نداره ولی هر دو رو با هم اجرا نمی کنه و اکسپژن زیر رو میده[/right]


خطای CDbCommand در اجرای SQL statement: SQLSTATE[HY000]: General error: 2014 Cannot execute queries while other unbuffered queries are active. Consider using PDOStatement::fetchAll(). Alternatively, if your code is only ever going to run against mysql, you may enable query buffering by setting the PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY attribute.. The SQL statement executed was: SELECT `profile`.`scope_id` , SUM( internetcount ) 

FROM `psh_profiles` AS profile

INNER JOIN `poli` ON `profile`.`user_id` = `poli`.`user_Id` 

GROUP BY `profile`.`scope_id[right]

البته وقتی هم کد زیر رو قبل از

execute

نوشتم برنامه در یک حلقه بیهایت میفتاد و اصلا اجرا نمیشه چه کار می تونم بکنم

[/right]

نمیشه براشون شرط بذاری ؟ یعنی بگی اول یکی اجرا بشه و بعد از اتمامش و دریافت نتیجه دومی اجرا بشه …

[right]

من دستور [/right]


<?php

Yii::app()->db->setAttribute(PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY, true);


?>

[right]قبل از اجرای کامند اول گذاشتم باز هم مشکلم برطرف نشد

از[/right]


<?php

 $command->closeCursor();

?>

هم بعد از اجرای دستور

execute

[right]استفاده کردم ولی صفحه توانایی لود شدن رو نداشت مثله اینکه توی یه لوپ افتاده باشه

میشه منو بیشتر راهنمایی بفرمایید[/right]