Select 2 i ajax nie mogę wybrać wyszukanej wartości

Witam.

Używam Select2 oraz Ajax laoding.

Skonfigurowane według: http://demos.krajee.com/widget-details/select2#usage-ajax.

Działa wyszukiwanie ale nie mogę zaznaczyć żadnej z zaznaczonej opcji.

Widok:


<?= $form->field($model, 'top_surname_surname_id')->widget(Select2::classname(), [

    'initValueText' => $cityDesc, // set the initial display text

    'options' => ['placeholder' => 'Wpisz nazwisko'],

    'pluginOptions' => [

      'allowClear' => true,

      'minimumInputLength' => 3,

      'ajax' => [

        'url' => $url,

        'dataType' => 'json',

        'data' => new JsExpression('function(params) { return {q:params.term}; }')

      ],

      'escapeMarkup' => new JsExpression('function (markup) { return markup; }'),

      'templateResult' => new JsExpression('function(top_surname_surname_id) { return top_surname_surname_id.text; }'),

      'templateSelection' => new JsExpression('function (top_surname_surname_id) { top_surname_surname_id.text; }'),

    ],

  ]);?>

Kontroler:


public function actionSurnamelist($q = null, $id = null) {

    \Yii::$app->response->format = \yii\web\Response::FORMAT_JSON;

    $out = ['results' => ['top_surname_surname_id' => '', 'text' => '']];

    if (!is_null($q)) {

      $query = new Query;

      $query->select('surname_id AS top_surname_surname_id, surname_name AS text')

        ->from('surname')

        ->where(['like', 'surname_name', $q])

        ->limit(20);

      $command = $query->createCommand();

      $data = $command->queryAll();

      $out['results'] = array_values($data);

    }

    elseif ($id > 0) {

      $out['results'] = ['top_surname_surname_id' => $id, 'text' => Surname::find($id)->surname_name];

    }

    return $out;

  }

Nie robię błędów czasami tutaj:


('function (top_surname_surname_id) { top_surname_surname_id.text; }')

Co powinno być tutaj.

Generalnie top_surname_surname_id jest kluczem obcym do tabeli nazwisk. i tworzę inną tabelę bazującą na nazwiskach to korzystam z klucza obcego.