Problem Z Wyświetleniem Osobnego Modelu W Cgridview

Witam,

Jestem bardzo początkujący jeśli chodzi o Yii. ;) Do poprawienia mam pewną aplikację, ale natknąłem się na problem nie do obejścia. Istnieje tabela product, category i products_category. W modelach Product i Category oczywiście istnieją odpowiednie relacje (MANY_MANY), gdyż jeden produkt może być przypisany do wielu kategorii i na odwrót.

Produkty wyświetlane są poprawnie, natomiast problem pojawia się w panelu administratora. Akcja Admin wyświetla listę produktów. Dotychczas produkt przypisany był do jednej kategorii i rozwiązane to było jednym polem ‘category_id’ w tabeli product.

Teraz przy wyświetlaniu produktów w kolumnie ‘kategorie’ muszę wyświetlić wszystkie kategorie, a nie tylko jedną. Na chwilę obecną wygląda to tak:

actionAdmin():


	public function actionAdmin()

	{      

        $dataProvider=new CActiveDataProvider('Product', array(

            'criteria'=>array(

              'condition'=>'t.category_id=category.id',

              'with'=>'category',

              'order'=>'t.sort_order ASC, t.id DESC',

              'together'=>true

            )

        ));      

      

		$this->render('admin',array(

            'dataProvider'=>$dataProvider,

		));

	}

widok admin.php


<?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

	'id'=>'product-grid',

	'dataProvider'=>$dataProvider,

	'columns'=>array(

		'id',

		'name',

        array(

          'name'=>'image',

          'type'=>'html',

          'value'=>"CHtml::link(CHtml::image(Yii::app()->request->baseUrl.'/'.Product::IMAGES_PATH.'small/'.\$data->image, \$data->image), Yii::app()->request->baseUrl.'/'.Product::IMAGES_PATH.'big/'.\$data->image, array('class'=>'inline'))",

          //'filter'=>false,

        ),

        array(

          'name'=>'category.name_pl',

        ),

W jaki sposób w polu ‘value’ dla kategorii wylistować wszystkie kategorie korzystając z widgetu CGridView?

Z góry dzięki za pomoc. :)

Tak na szybko (dopasuj do swoich danych):

Tabele:
product:

id: PK

name: VARCHAR

description: TEXT


category:

id: PK

name: VARCHAR


product_category

id: PK

productId: FK to product

categoryId: FK to category 1. W modelu Product dodaj relacje:public function relations() {

  return array(

    //..

    'productCategories' => array(self::HAS_MANY, 'ProductCategory', 'productId'),      

    'categories' => array(

      self::HAS_MANY, 'Category', 'categoryId', 'through' => 'productCategories',

      'alias' => 'c', 'order' => 'c.name ASC',

    ),

  );

} 1. Dodaj klasę (w protected/widgets/grid/)<?php

Yii::import('zii.widgets.grid.CDataColumn');


class EManyToManyDataColumn extends CDataColumn {

  

  public $relatedFieldName;

  

  public function init() {

    parent::init();

    if ($this->relatedFieldName === null) {

	  throw new CException(

        Yii::t('zii', 'Variable "relatedFieldName" must be specified for EManyToManyDataColumn.')

      );

    }

  }

  

  protected function renderDataCellContent($row, $data) {

    $value = '';

    $relatedFieldName = $this->relatedFieldName;

    $relatedData = $this->evaluateExpression($this->value, array('data'=>$data,'row'=>$row));

    if (is_array($relatedData)) {      

      foreach ($relatedData as $relatedRow) {

        $value .= $relatedRow->$relatedFieldName . '<br/>';

      }

    }

    echo $value === '' ? $this->grid->nullDisplay : $this->grid->getFormatter()->format($value, 'raw');

  }

}

?> 1. Dodaj kolumnę do CGridView:  array(

    'class'=>'application.widgets.grid.EManyToManyDataColumn',

    'value'=>'$data->categories', //relacja do kategorii - zdefiniowana w relations()

    'relatedFieldName'=>'name',

  ),Powinno działać, choć trzeba jeszcze pokombinować z zapytaniami…

Jako że lubię wiedzieć co i jak, mam pytanie, czy relacja którą podałeś nie może być określona w ten sposób:


'category' => array(self::MANY_MANY, 'Category', 'products_category(pid,cid)'),

? Myślałem że takie określenie relacji wystarczy do wszystkich zapytań relacyjnych.

Możesz też w modelu dodać funkcję


public function getKategorie(){

 $val = '';

 foreach($this->categories as $cat){

  $val .= $cat->name;

  //tu możesz dowolnie sformatować wartość wyjściową

 }

 return $val;

}

jako kolumnę w CGridView podajesz:


 'columns'=>array(

    ...

   'kategorie',

    ...

 )

Kod niesprawdzany ale chyba coś w tym stylu powinno zadziałać.

categories to w tym przypadku zdefiniowana relacja.