چیست؟ MVC - آموزش

[right][font="Tahoma"][size="3"] MVC

حرف ابتدای سه کلمه

Model View Controller

است که معرف یک مدل پیاده سازی نرم افزاری است و در مهندسی نرم افزار مطرح می شود. هدف ازاین مدل جداسازی قسمت های مختلف برنامه از یکدیگر است به گونه ای که جریان داده ای بین آنها حفظ شود. این مدل شامل 3 قسمت اصلی می باشد که عبارتند از :

1- مدل : معرف داده ها و اطلاعات می باشد و همچنین قوانین و مقررات مربوط به نوع داده ها.

2- ویو : شامل اجزای واسط کاربر مانند جعبه های ورودی، فرم ها و سایر اجزای ورودی و خروجی می باشد.

3- کنترلر : جریان داده ها بین کنترلر و ویو را هدایت می کند.

[/size][/font][font="Tahoma"][size="3"]MVC [/size][/font][font="Tahoma"][size="3"]مزایای اصلی استفاده از مدل

عبارتند از 1- قابلیت استفاده مجدد و 2- جداسازی کدها و محتواها

[/size][/font]

[/right]

[right][size="2"][font="Tahoma"]ممنون ادامه بدید[/font][/size][/right]