راهنمايي : Login خودكار بعد از ثبت نام با اين روش

[font="Tahoma"][rtl]سلام دوستان

براي login خودكار بعد از ثبت نام از اين روش استفاده كردم

به نظر شما مشكل امنيتي چيزي نداره؟

توي مدل user اين رو اضافه كردم:

[/rtl][/font]


public function afterValidate() {

  parent::afterValidate();

  //ensure we dont have any other errors

  if(!$this->hasErrors()){

    $this->password = md5($this->password);

    Yii::app()->user->setState('autoLoginPassword', $this->password);

  }

   

}

[font="Tahoma"][rtl] اكشن create از كنترلر user رو هم به اين شكل تغيير دادم:[/rtl][/font]


 public function actionCreate()

  {

    $model=new User;

 

    // Uncomment the following line if AJAX validation is needed

    // $this->performAjaxValidation($model);

 

    if(isset($_POST['User']))

    {

//          CVarDumper::dump($_POST['User']);

      $model->attributes=$_POST['User'];

      if($model->save()){

              # auto login

              if(Yii::app()->user->hasState('autoLoginPassword')){

                $identity=new UserIdentity($_POST['User']['username'],Yii::app()->user->getState("autoLoginPassword"));

                $identity->errorCode = UserIdentity::ERROR_NONE;

                $identity->setId($model->user_id);

                $identity->username = $model->username;

                $identity->authenticate();

                Yii::app()->user->login($identity);

 

                $this->redirect(Yii::app()->user->returnUrl);

//              $this->redirect(array('view','id'=>$model->user_id));

              }

            }

    }

 

    $this->render('create',array(

      'model'=>$model,

    ));

  }

[right]قبل از هر موردی و جدای از لاگین خودکار ،

md5

هش مناسبی واسه پسورد نیست. بهتره از

crypt

استفاده کنی!

[/right]

[font="Tahoma"][rtl]

در مورد auto login مشكل خاصي نداره؟

[/rtl][/font]

[right]من مشکل خاصی نمیبینم[/right]

[font="Tahoma"][rtl]یه راه قشنگ تر[/rtl][/font]


if ($model->save()){

    # auto login

    $loginForm = new LoginForm;

    $loginForm->attributes = $_POST['User'];

    if ($loginForm->login()) {

        # redirect the user

    }

}