مشکل در Login

class UserIdentity extends CUserIdentity

{

/**


 * Authenticates a user.


 * The example implementation makes sure if the username and password


 * are both 'demo'.


 * In practical applications, this should be changed to authenticate


 * against some persistent user identity storage (e.g. database).


 * @return boolean whether authentication succeeds.


 */


private $_id;


public function authenticate()


{


	


	$username=strtolower($this->username);


	$user= User::model()->find('LOWER(username)=?',array($username));


	if($user===null)


		$this->errorCode=self::ERROR_USERNAME_INVALID;


	elseif(!$user->validatePassword($this->password))


		$this->errorCode=self::ERROR_PASSWORD_INVALID;


	else


	{


		$this->_id=$user->id;


		$this->username=$user->username;


		$this->errorCode=self::ERROR_NONE;


	}


	return $this->errorCode=self::ERROR_NONE;


}


public function getId()


{


	return $this->_id;


}

}

[right] من قطعه کد بالا را دز useridentity نوشتم و [/right]

public function validatePassword($password)

{


	return crypt($password,$this->password)===$this->password;


}


public function hashPassword($password)


{


	return crypt($password, $this->generateSalt());


}

[right]و قطعه کد بالا را در User.php اضافه کردم [/right]

[right]اما بازمlogin کار نمیکنه چه کنم؟[/right]

[rtl]سلام.

کار نمی کنی یعنی چی؟[/rtl]

[right]سلام یعنی من آن[/right]

admin=>admin demo=>demo

را پاک کردم حالا می خوام با کاربر دیتابیسم وارد شه اما نمیشناسدشون و پیغام رمز عبور و نام کاربری صحیح نیست میده

[rtl]سلام.

می شه یه echo بذارین و ببینید که آیا خروجی که فانکشنcrypt بهتون می ده توی دیتابیس هست؟

من نمی دونم salt چطور ساخته می شه; ممکنه salt بسته به یه متغیر (مثلا time) باشه که باعث بشه query که دارید می زنید چیزی پیدا نکنه.[/rtl]

[right]سلام با تشکر از این که پیگیر مشکل من بودبد فعلا که حل شد[/right]

[rtl]بی زحمت بفرمایید چطور حل شد که بعدا اگر کس دیگری این مشکل را داشت جوابش را اینجا پیدا کند.

[/rtl]

piece of code in Useridentity.php(return $this->errorCode=self::ERROR_NONE;) was incorrect

correct is (return !$this->errorCode; )

[right]ببخشید را حل به انگلیسی گفتم چون انگلیسی که وسط فارسی تایپ میکنم خوانا نیست[/right]