مشکل در List View

[right]سلام

داشته باشم که قابلیت صفحه بندی داشته باشه list view میخوام یک

 استفاده کزدمcriteriaاز 

هم دارهwith که

[/right]
$criteria = new CDbCriteria;

		$criteria->select = 't.id';

		$criteria->with = array('fileUploads'=>array('select'=>'namefile , volume'));

		$criteria->condition = 't.id=:id';

		$criteria->params = array(':id'=>Yii::app()->user->id);

		


  	$dataProvider = new CActiveDataProvider('Users', 

          array('criteria' => $criteria,

          'pagination' => array(

          'pageSize' => 5,

           ),

          'countCriteria'=>array(

    			'condition'=>'t.id=2',

    				 // 'order' and 'with' clauses have no meaning for the count query

  				),

       ));


		$this->render('ViewAll',array('dataProvider'=>$dataProvider));
<div class="vi_img">

	<?php $this->widget('zii.widgets.CListView', array(

    'dataProvider'=>$dataProvider,

    'itemView'=>'_view',

    'enablePagination' => true,

    )); ?>

</div>_view
<div class="img-preview">

	<div class="img-details">

		<div class="img-size">

		  <strong> </strong>MiB		

		</div>

		 <img src="" class="img_vi" />

		</div>

		<a class="img-cmd" href="#">remove</a>

		<a class="img-cmd" href="#">details</a>

	</div>	


[right]

دسترسی داشته باشم تو ویومnamfile ممنون میشم راهنماییم کنین و اینکه بگین چطور به ان فیلد

[/right]

[right]

دوتا فایل ضمیمه هم از اطلاعات

print_r

گذاشتم

[/right]

print_r($dataProvider)

print_r($dataProvider->getData())

[right][size=2]اگه همه چیز درست کار کنه نباید[/size][/right][right]users->fileUploads->nameFile[/right][right]جواب بده؟[/right]

[font="Tahoma"][rtl]تو فایل _view مقادیر رو از متغییری به نام $data بگیر

این پیش فرضه نمی خواد کاری بکنی

مثلا فقط بنویس

[/rtl]


$data->fileUploads->nameFile

[/font]