مشکل در کوئری Like

سلام دوستان

این عدد صفر رو برمی گردونه
$count = Yii::app()->db->createCommand()

			->select('count(uri)')

			->from($tbl)

			->where(" uri LIKE ':uri%' ",array(':uri'=>$uri))

			->queryScalar();اما این درست کار میکنه .
$count = Yii::app()->db->createCommand()

			->select('count(uri)')

			->from($tbl)

			->where(" uri LIKE '$uri%' ")

			->queryScalar();به نظرتون مشکل چیه ؟

عاقبت جوینده یابنده است .
$count = Yii::app()->db->createCommand()

			->select('count(uri)')

			->from($tbl)

			->where(array('like','uri',"$uri%"))

			->queryScalar();شاید کسی همچین مشکلی رو داشت .

[rtl]

از پی گیری که انجام دادید ممنون. حتما یه روزی به کار کسی دیگه هم میاد

[/rtl]

[rtl][font="Tahoma"]امتحان نکردم ولی فکر میکنم کد اول رو هم میشد اینجوری تصحیح کرد:[/font][/rtl]


$count = Yii::app()->db->createCommand()

            ->select('count(uri)')

            ->from($tbl)

            ->where(" uri LIKE ':uri' ",array(':uri'=>$uri.'%'))

            ->queryScalar();