JS w adminLTE nie działa

Może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie działa mi JS w adminLTE? pobrałem, przekleiłem cały layout do backend/views/layout i site, wszystko jest oprócz JS. Konsola mówi, że nie wykryto Jquery. Mimo, że plik jest ładowany.


<?php

use yii\helpers\Html;


/* @var $this \yii\web\View */

/* @var $content string */

    dmstr\web\AdminLteAsset::register($this); //tutaj jest ładowany  $directoryAsset = Yii::$app->assetManager->getPublishedUrl('@vendor/almasaeed2010/adminlte/dist');

  ?>

  <?php $this->beginPage() ?>

  <!DOCTYPE html>

  <html lang="<?= Yii::$app->language ?>">

  <head>

    <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>"/>

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <?= Html::csrfMetaTags() ?>

    <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>

    <?php $this->head() ?>

  </head>

  <body class="skin-blue sidebar-mini">

  <?php $this->beginBody() ?>

  <div class="wrapper">


    <?= $this->render(

      'header.php',

      ['directoryAsset' => $directoryAsset]

    ) ?>


    <?= $this->render(

      'left.php',

      ['directoryAsset' => $directoryAsset]

    )

    ?>


    <?= $this->render(

      'content.php',

      ['content' => $content, 'directoryAsset' => $directoryAsset]

    ) ?>


  </div>


  <?php $this->endBody() ?>

  </body>

  </html>

  <?php $this->endPage() ?>

<?php ?>