Jquery.noconflict() In Yii2

Hi everybody!

How to declare jQuery.noConflict() in yii2 ?

I need solve conflict of jquery files.

Anybody have any ideas ???

@LeVanLau: Theo mình biết thì Yii2 ko hỗ trợ cái này, bạn có thể chạy jQuery.noConflict() bình thường mà ko cần sự trợ giúp tự Yii mà

Hi,thank you for your reply.