خطا در اکستنشن Jdate

[rtl]با سلام.

بنده فیلدی در دیتابیس دارم که در قالب datetime زمان را ذخیره می کند. برای نمایش آن از اکستنشن jdatetime استفاده می کنم. ولی با کد زیر:[/rtl]
echo Yii::app()->jdate->date('Y-m-d H:i:s',strtotime($model->creatino_time));[rtl]زمان حال را نمایش می دهد، درصورتی که اگر با کد زیر:[/rtl]
echo date('Y-m-d H:i:s',strtotime($model->creatino_time));[rtl]نمایش دهم زمان درست است.[/rtl]

:huh:

[rtl][font="Tahoma"]از یه کلاس دیگه استفاده کن پس .[/font][/rtl]

[rtl]یعنی چی؟

اصلا مشکلش چیه؟

از چه کلاس دیگه ای؟

نمیشه همین رو درست کنم؟

[/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]والا آقای شاهچراغیان بنده بی تقصیرم . من روشی که خودم استفاده میکنم رو بهتون میگم امیدوارم به دردتون بخوره[/rtl][/font]

[font="Tahoma"][rtl]این کلاس رو بعنوان کامپوننت یا اکستنشن اضافه کنید[/rtl][/font]


<?php

/**

 * Jalali Calendar : Persian date class.

 * 	Including: date, getdate, mktime function in Jalali

 *

 * Author : Amir Hossein Hodjaty Pour (AHHP) ~ Boplo.ir

 * Date conversion : haghparast at google mail dot com

 * License : GPL

 * Version 2.0.0

 * First release 1387/12/24 02:02 am

 * Last update 1389/08/02 11:00 am

 * 

 * Examples

 * <code>

 * 	$c = new jCalendar;

 * 	echo $c->date('j F'); // ۶ آبان

 * 	$date = $c->getdate();

 * 	print_r($date, true);

 * 	$timestamp = $c->mktime(19, 45, 30, 7, 23, 1366);

 * 	echo date('j F', $timestamp); // 15 October

 * 	echo $c->date('j F', $timestamp); // ۲۳ مهر

 * 	$c->farsiDigits = false; // ۲۳ مهر

 * 	echo $c->date('j F', $timestamp); // 23 مهر

 * </code>

*/

Class jCalendar {

	/**

	 * Assoc array, container of all date chars

	*/

	public $format = array();

	/**

	 * Assoc array, container of all jdate chars

	*/

	public $jformat = array();

	/**

	 * Use Farsi digits on output.

	*/

	public $farsiDigits = false;

	

	

	

	/**

	 * PHP::getdate() in Jalali result

	 *

	 * @param $timestamp int  Unix Timestamp

	 * @return array Date data on standard getdate result array

	*/

	public function getdate($timestamp=null) {

		$timestamp = $timestamp===null ? time() : $timestamp;

		$this->jdate('', $timestamp);

		$getDate = getdate($timestamp);

		$getDate['mday'] = $this->jformat['j']; $getDate['wday'] = $this->jformat['w'];

		$getDate['mon'] = $this->jformat['n']; $getDate['year'] = $this->jformat['Y'];

		$getDate['yday'] = $this->jformat['z']; $getDate['weekday'] = $this->jformat['l'];

		$getDate['month'] = $this->jformat['F'];

		foreach($getDate as $key => $value) $getDate[$key] = $this->translateDigits($value);

		$getDate[0] = $timestamp;

		return $getDate;

	}

	

	

	

	/**

	 * PHP::mktime() by Jalali inputs

	 *

	 * @param $hour int  Standard hour

	 * @param $minute int  Standard minute

	 * @param $second int  Standard second

	 * @param $month int  Standard Jalali month

	 * @param $day int  Standard Jalali day number

	 * @param $year int  Standard Jalali year

	 * @return int Unix Timestamp (GREGORIAN)

	*/

	public function mktime($hour=null, $minute=null, $second=null, $month=null, $day=null, $year=null) {

		$this->jdate('Y');

		$year = $year===null ? $this->jformat['Y'] : $year;

		$month = $month===null ? $this->jformat['n'] : $month;

		$day = $day===null ? $this->jformat['j'] : $day;

		$hour = $hour===null ? $this->jformat['h'] : $hour;

		$minute = $minute===null ? $this->jformat['i'] : $minute;

		$second = $second===null ? $this->jformat['s'] : $second;

		list($year, $month, $day) = $this->jalali_to_gregorian($year, $month, $day);

		return mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

	}

	

	

	

	/**

	 * PHP::date() by Jalali result

	 *

	 * @param $format string  Standard PHP::date() format

	 * @param $stamp int  Unix Timestamp

	 * @param $GMT int  Difference to server time in seconds

	 * @return string Converted input

	*/

	public function date($format, $stamp=null, $GMT=null) {

		$GMT = isset($GMT) ? $GMT : date("Z");

		$stamp = isset($stamp) ? ($stamp+$GMT) : (time()+$GMT);

		

		$formatArr = array(

			'd', 'D', 'j', 'l', 'N', 'S', 'w', 'z', 'W', 'F', 'm', 'M', 'n', 't', 'L', 'o', 'Y', 'y',

			'a','A', 'B', 'g', 'G', 'h', 'H', 'i', 's', 'u', 'e', 'I', 'O', 'P', 'T', 'Z', 'c', 'r', 'U'

		);

		$fullFormat = explode("|", date(join("|", $formatArr), $stamp) );

		$count = count($formatArr);

		for($i=0; $i<$count; $i++) $this->format[$formatArr[$i]] = $fullFormat[$i];

		

		// Y

		list($this->jformat['Y'], $this->jformat['m'], $this->jformat['d']) = $this->gregorian_to_jalali($this->format['Y'], $this->format['m'], $this->format['d']);

		// a

		$this->jformat['a'] = ($this->format['a']=="pm") ? "ب.ظ" : "ق.ظ";

		// A

		$this->jformat['A'] = ($this->format['A']=="PM") ? "بعد از ظهر" : "قبل از ظهر";

		// B

		$this->jformat['B'] = $this->format['B'];

		// D

		switch ( strtolower($this->format['D']) ) {

			case "sat" : $this->jformat['D'] = "ش"; break; case "sun" : $this->jformat['D'] = "ی"; break;

			case "mon" : $this->jformat['D'] = "د"; break; case "tue" : $this->jformat['D'] = "س"; break;

			case "wed" : $this->jformat['D'] = "چ"; break; case "thu" : $this->jformat['D'] = "پ"; break;

			case "fri" : $this->jformat['D'] = "ج"; break;

		}

		// F

		$this->jformat['F'] = $this->ReturnMonthName($this->jformat['m']);

		// h

		$this->jformat['h'] = $this->format['h'];

		// H

		$this->jformat['H'] = $this->format['H'];

		// g

		$this->jformat['g'] = $this->format['g'];

		// G

		$this->jformat['G'] = $this->format['G'];

		// i

		$this->jformat['i'] = $this->format['i'];

		// j

		$this->jformat['j'] = $this->jformat['d'];

		// d

		$this->jformat['d'] = ($this->jformat['d'] < 10) ? "0".$this->jformat['d'] : $this->jformat['d'];

		// l

		switch ( strtolower($this->format['l']) ) {

			case "saturday" : $this->jformat['l'] = "شنبه"; break;

			case "sunday" : $this->jformat['l'] = "یکشنبه"; break;

			case "monday" : $this->jformat['l'] = "دوشنبه"; break;

			case "tuesday" : $this->jformat['l'] = "سه شنبه"; break;

			case "wednesday" : $this->jformat['l'] = "چهارشنبه"; break;

			case "thursday" : $this->jformat['l'] = "پنجشنبه"; break;

			case "friday" : $this->jformat['l'] = "جمعه"; break;

		}

		// L

		$ka = date("L", (time()-31536000)); // previous Gregorian year

		$this->jformat['L'] = ($ka==1) ? 1 : 0;

		// n

		$this->jformat['n'] = $this->jformat['m'];

		// m

		$this->jformat['m'] = ($this->jformat['m'] < 10) ? "0".$this->jformat['m'] : $this->jformat['m'];

		// M

		$this->jformat['M'] = $this->jformat['F'];

		// N

		switch ( strtolower($this->format['l']) ) {

			case "saturday" : $this->jformat['N'] = 1; break;

			case "sunday" : $this->jformat['N'] = 2; break;

			case "monday" : $this->jformat['N'] = 3; break;

			case "tuesday" : $this->jformat['N'] = 4; break;

			case "wednesday" : $this->jformat['N'] = 5; break;

			case "thursday" : $this->jformat['N'] = 6; break;

			case "friday" : $this->jformat['N'] = 7; break;

		}

		// o

		$this->jformat['o'] = $this->jformat['Y'];

		// w

		$this->jformat['w'] = $this->jformat['N'] - 1;

		// t

		$this->jformat['t'] = ($this->jformat['m'] <= 6) ? 31 : 30;

		$this->jformat['t'] = ($this->jformat['m'] == 12) ? ($this->jformat['L'] == 1 ? 30 : 29) : $this->jformat['t'];

		// s

		$this->jformat['s'] = $this->format['s'];

		// S

		$this->jformat['S'] = "ام";

		// e

		$this->jformat['e'] = $this->format['e'];

		// I

		$this->jformat['I'] =$this->format['I'];

		// u

		$this->jformat['u'] = $this->format['u'];

		// U

		$this->jformat['U'] = $this->format['U'];

		// y

		$this->jformat['y'] = $this->jformat['Y']%100;

		// Z

		$this->jformat['Z'] = $this->format['Z'];

		// z

		if($this->jformat['n'] > 6) $this->jformat['z'] = 186 + (($this->jformat['n'] - 6 - 1) * 30) + $this->jformat['j'];

		else $this->jformat['z'] = (($this->jformat['n'] - 1) * 31) + $this->jformat['j'];

		// W

		$this->jformat['W'] = is_integer($this->jformat['z'] / 7) ? ($this->jformat['z'] / 7) : ($this->jformat['z'] / 7 + 1);

		// r

		$positive_z = abs(($this->jformat['Z'])/3600);

		if($positive_z > 1) {

			$z_hour = ((int) $positive_z < 10 ? "0" : "") . (int) $positive_z;

			$z_minute = (($positive_z - $z_hour) * 60 < 10 ? "0" : "") . ($positive_z - $z_hour) * 60;

		} else {

			$z_hour = "00";

			$z_minute = (($positive_z) * 60 < 10 ? "0" : "") . ($positive_z) * 60;

		}

		// P

		$this->jformat['P'] = ($this->jformat['Z'] >= 0 ? "+" : "-") . "$z_hour:$z_minute";

		// O

		$this->jformat['O'] = ($this->jformat['Z'] >= 0 ? "+" : "-") . $z_hour . $z_minute;

		// c

		$this->jformat['c'] = $this->jformat['Y'] ."-". $this->jformat['m'] ."-". $this->jformat['d'] ."-". $this->jformat['H'] ." ". $this->jformat['i'] . ":" . $this->jformat['s']. $this->jformat['P'];

		// r

		$this->jformat['r'] = $this->jformat['l'] ." ". $this->jformat['j'] ." ". $this->jformat['F'] ." ". $this->jformat['Y'] ." ". $this->jformat['h'] . ":" . $this->jformat['i'] . ":" . $this->jformat['s'] ." ". $this->jformat['O'];		

		// T

		$this->jformat['T'] = $this->format['T'];

		foreach($formatArr as $key) $format = str_replace($key, $this->jformat[$key], $format);

		return $this->translateDigits($format);

	}

	

	

	

	/**

	 * Built-in methods

	*/

	// @ changed by rezaonline.net

	private function ReturnMonthName($mon=0)

	{

		$month = array('','فروردین','اردیبهشت','خرداد','تیر','مرداد','شهریور','مهر','آبان','آذر','دی','بهمن','اسفند');

		return $month[intval($mon)];

	}

	

	private function div($a,$<img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> { return (int) ($a / $<img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />; }

	private function translateDigits($str) {

		if($this->farsiDigits !== true) return $str;

		return str_replace(array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'), array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹'), $str);

	}

	

	/**

	 * Conversion methods

	 * Thanks to Roozbeh Pournader and Mohammad Toosi for their Date Conversion program

	*/

	public function gregorian_to_jalali ($g_y, $g_m, $g_d) {

		$g_days_in_month = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);

		$j_days_in_month = array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29);

		$gy = $g_y-1600; $gm = $g_m-1; $gd = $g_d-1;

		$g_day_no = 365*$gy+$this->div($gy+3,4)-$this->div($gy+99,100)+$this->div($gy+399,400);

		for ($i=0; $i < $gm; ++$i) $g_day_no += $g_days_in_month[$i];

		if ($gm>1 && (($gy%4==0 && $gy%100!=0) || ($gy%400==0))) $g_day_no++; /* leap and after Feb */

		$g_day_no += $gd; $j_day_no = $g_day_no-79; $j_np = $this->div($j_day_no, 12053); /* 12053 = 365*33 + 32/4 */

		$j_day_no = $j_day_no % 12053; $jy = 979+33*$j_np+4*$this->div($j_day_no,1461); /* 1461 = 365*4 + 4/4 */

		$j_day_no %= 1461; if($j_day_no >= 366) { $jy += $this->div($j_day_no-1, 365); $j_day_no = ($j_day_no-1)%365; }

		for($i = 0; $i < 11 && $j_day_no >= $j_days_in_month[$i]; ++$i) $j_day_no -= $j_days_in_month[$i];

		$jm = $i+1; $jd = $j_day_no+1;

		return array($jy, $jm, $jd);

	}

	public function jalali_to_gregorian($j_y, $j_m, $j_d) {

		$g_days_in_month = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);

		$j_days_in_month = array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29);

		$jy = $j_y-979; $jm = $j_m-1; $jd = $j_d-1;

		$j_day_no = 365*$jy + $this->div($jy, 33)*8 + $this->div($jy%33+3, 4);

		for ($i=0; $i < $jm; ++$i) $j_day_no += $j_days_in_month[$i];

		$j_day_no += $jd; $g_day_no = $j_day_no+79; 

		$gy = 1600 + 400*$this->div($g_day_no, 146097); /* 146097 = 365*400 + 400/4 - 400/100 + 400/400 */

		$g_day_no = $g_day_no % 146097; $leap = true;

		if ($g_day_no >= 36525) { /* 36525 = 365*100 + 100/4 */

			$g_day_no--; $gy += 100*$this->div($g_day_no, 36524); /* 36524 = 365*100 + 100/4 - 100/100 */

			$g_day_no = $g_day_no % 36524; if ($g_day_no >= 365) $g_day_no++; else $leap = false;

		}

		$gy += 4*$this->div($g_day_no, 1461); /* 1461 = 365*4 + 4/4 */ $g_day_no %= 1461;

		if ($g_day_no >= 366) {

			$leap = false; $g_day_no--; $gy += $this->div($g_day_no, 365); $g_day_no = $g_day_no % 365;

		}

		for ($i = 0; $g_day_no >= $g_days_in_month[$i] + ($i == 1 && $leap); $i++) $g_day_no -= $g_days_in_month[$i] + ($i == 1 && $leap);

		$gm = $i+1; $gd = $g_day_no+1;

		return array($gy, $gm, $gd);

	}

	

	/**

	 * Backward compatibility

	*/

	public function jdate($format, $stamp=null, $GMT=null) {

		return $this->date($format, $stamp, $GMT);

	}

}
/*

*	singleton jdate class

* 	 by rezaonline.net

*/

class Jdate extends jCalendar{

	

	static private $init = NULL;

	

	static public function init()

	{

		if(is_null(self::$init))

			self::$init = new self;

		

		return self::$init;

	}


}


@date_default_timezone_set('Asia/Tehran'); 


## added by rezaonline.net

	

	function jdate($pattern ='j F Y' , $timestamp = null)

	{

		if($timestamp ===null) $timestamp = mktime() ;

		return Jdate::init()->date($pattern , intval($timestamp),-3.5);	

	}

	

## added by rezaonline.net	


	function jmktime($hour= 0, $minute= 0, $second= 0, $month= 0, $day= 0, $year= 0, $is_dst= -1)

	{

		if(($hour == 0) && ($minute == 0) && ($second == 0) && ($month == 0) && ($day == 0) && ($year == 0))

			return time();

		return Jdate::init()->mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

	}


	[font="Tahoma"][rtl]حالا هر جا خواستید از این استفاده کنید[/rtl][/font]


echo Jdate::init()->date('Y-m-d H:i:s',strtotime($model->creatino_time));

[rtl]اقا خدا خیرتون بده. آیا این کلاس را توی git هم گذاشته اید؟

راستی شما برای اینکه از کاربر تاریخ بگیرید. از چی استفاده می کنید؟

از datePicker یا دستی میده؟

[/rtl]

http://boplo.ir/php/jcalendar-jalali-time-converter-class/

[rtl]قربان دستت. دوست عزیز برای گرفتن تاریخ از کاربر چطوری عمل می کنید؟

این تابع که خیلی عالی بود.

[/rtl]

[font=“Tahoma”][rtl]دیتا پیکر دیگر ، خودت گفتی :)[/rtl][/font]

[rtl]اوکی ولی کدام یک به درد yii می خوره که فارسی هم باشه.

راستی برای اون کلاس jdate که بالا گفته بودم به نظرم یه جایی توی تبدیل تاریخ datetime به unix_timestamp با تابع strtotime مشکل داره آخه متدش را توی کلاسش چک کردم همون اولش می گه اگر پارامتری که تاریخ درونش است خالی است تاریخ حال را تبدیل کنه و این دقیقا همان خروجی ای است که بنده می گیرم. از طرفی هم اون تابع strtotime تعداد ارقامی که این فیلد بنده را تبدیل می کند بیشتر از تعداد معمولش است.

می تونه از این باشه؟

[/rtl]

[rtl]

دوستان دقیقا همان چیزی بود که گفته بودم. نمی دونم چرا ولی توی تبدیل مستقیم به یونیکس تایم مشکل داشت. یعنی اینطوری:

[/rtl]
echo Yii::app()->jdate->date('Y-m-d H:i:s',strtotime($model->creatino_time));[rtl]

اشتباهه. ولی اگر اینطوری بشه درست میشه:

[/rtl]
$creatino_time = strtotime($model->creatino_time)

echo Yii::app()->jdate->date('Y-m-d H:i:s',$creatino_time);[rtl]

حالا چرا اینطوریه نمی دونم. لطفا اگر کسی می دونه مشکلش چیه بگه؟:)

[/rtl]


echo Yii::app()->jdate->date('Y-m-d H:i:s',(int) strtotime($model->creatino_time));

[rtl]آقا دست شما درد نکنه. همون که گفتی. درست کار کرد.

نظرتون برای این datepicker چیه؟: [/rtl]

http://www.yiiframework.com/extension/jalalidatepicker/

[rtl]شما خودتون از چی استفاده می کنید؟[/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]خودم دستی ست میکنم ، فکر کنم اون اکشتنشنه راحتتر باشه[/rtl][/font]

جالبه من اینکارو کردم اما جواب نداد و همچنان تاریخ فعلی رو نشون میده