fullcalendar

salam

ye soal

fullcalendar ro ke miaram vase eventash bayad che kar konam

yani che juri tarif mishe

kasi mitoone tozih bede?

mamnun misham