تنظیم Errorhandler

[size="2"] [font="Tahoma"][rtl]

سلام دوستان

تو فایل کانفیگ ما این تعریف رو داریم:

[/rtl]


		'errorHandler'=>array(

			'errorAction'=>'site/error',

		),[rtl]در فایل کنترلر هم این تعریف:[/rtl]


public function actionError()

   {

		if($error=Yii::app()->errorHandler->error)

		{

			if(Yii::app()->request->isAjaxRequest)

				echo $error['message'];

			else

				$this->render('error', $error);

		}

	}[rtl]این ها با هم تفاوتی دارن یا یکی هستن؟ اگه یکی هستن چرا در فایل کانفیگ هم تعریف شده؟[/rtl]

[/font] [/size]

[rtl]

در فایل کانفیگ url صفحه ارور تعریف شده یعنی در هر بخشی که قرار به نمایش خطا سیستمی باشد به کنترلر و اکشن نوشته شده می رود و در اکشن ارور نوع خطا را تشخیص داده و متن مناسب نمایش داده میشود این دو به هم مرتبط هستند اما کارهایی متفاوت انجام میدهند

[/rtl]