به عنوان مقدار برگشتی متد کلاس Datareader

[right][font="tahoma"]چطور میشه دیتا ریدر رو به عنوان مقدار برگشتی یک متد کلاس قرار داد؟ به نحوی که بشود در ویو فراخوانی کرد[/font][/right]

[right][font="Tahoma"]:کد مدل به این شکل هستش[/font][/right]


public function FetchUsers()

	{

			$connection = new CDbConnection('mysql:localhost','root','','charset=utf8');

			$connection->active=true;

			$sql = "select * from mysite.tbl_users";

			$dataReader = $connection->createCommand($sql)->query();;

			

			$dataReader->bindColumn('name',$this->name);

			$dataReader->bindColumn('family',$this->family);

			$dataReader->bindColumn('country',$this->country);

			$dataReader->bindColumn('email',$this->email);

			$dataReader->bindColumn('summary',$this->summary);


			$result = $dataReader->queryAll();

			return $result;

	}

[right][font="Tahoma"]:کد کنترلر به این شکل[/font][/right]


	public function actionIndex()

	{

		$model = new RegisterForm;

		$result = $model->FetchUsers();

		foreach ($result as $row)

		{

			echo $row["name"];

		}


		//$this->render('users',array('result'=>$result));

	}

[right][font="Tahoma"]:موقع اجرای اکشن ایندکس خطا میده[/font][/right]


Invalid argument supplied for foreach() 

[right][font="Tahoma"]چطور دیتا ریدر رو به ویو انتفال میدید؟[/font][/right]

[right]سلام این خطا نشون میده از طرف مدل هیچ آرایه ای به سمت کنترل نیومده

یه نکته

echo $row["name"];

در قسمت کنترلر به چه صورت می خواین اسم رو چاپ کنید؟

[/right]

مشکل حل شده. ممنون