چرا این custom validator کار نمی کنه؟
      ['melliCode', function ($attribute, $param){

        if(strlen($this->attribute) != 10 ){

          Yii::$app->end();

        }

      }],[rtl][font="Tahoma"]درست شد، باید قبل از attribute هم توی شرط از $ استفاده بشه:[/font][/rtl]


if(strlen($this->$attribute) != 10 ){