فیلتر CGridView کار نمی کنه

سلام

کادر فیلتر در اولین ردیف نمایش داده می شه اما داخلش هرچی بنویس و کاری که به ذهنت می رسه بکن هر دکمه ای رو که فکرشو می کنی فشار می دم اما دریغ حتی از یک تغییر کوچیک

اصلا انگار نه انگار . هیچ عکس العملی نشون نمیده.

view
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

  'dataProvider'=>$model->search(),

  'filter' => $model,

  'itemsCssClass' => 'table table-bordered table-striped table-hover',

  'summaryText' => Yii::t("common","T_Summary"),

  'pager'=>array(

    'cssFile'=>false,

    'firstPageLabel'=>Yii::t("common","firstPage"),

    'prevPageLabel'=>Yii::t("common","prevPage"),

    'nextPageLabel'=>Yii::t("common","nextPage"),

    'lastPageLabel'=>Yii::t("common","lastPage"),

  ),

  'columns'=>array(

    array(

      'name'=>'code',

      'type'=>'raw',

      'value' => 'CHtml::encode($data->vcode)',

    ),model
array('vcode', 'safe', 'on'=>'search'),
public function search()

  {

    // @todo Please modify the following code to remove attributes that should not be searched.


    $criteria=new CDbCriteria;


    $criteria->compare('vcode',$this->vcode);


    return new CActiveDataProvider($this, array(

      'criteria'=>$criteria,

    ));

  }controller
public function actionIndex()

  {

    $model   =  new Mymodel('search');

    $model->unsetAttributes();

    if(isset($_GET['Mymodel']))

      $model->attributes=$_GET['Mymodel'];


    $param = array(

      'model'=>$model,

    );

    

    if(!isset($_GET['ajax'])) $this->render('index', $param);

    else $this->renderPartial('index', $param);

  }اگه ممکنه راهنمایی کنید واقعا بدجور کلافه شده

راستی قسمت sort به درستی کار می کنه

[rtl][font="Tahoma"]سلام

در کد بالا فیلد name رو از code به vcode تغییر بدید، ببینیم درست میشه یا نه [/font][/rtl]

[font="Tahoma"][rtl]در استفاده از ویجت ها برای نمایش نام دلخواه برروی ستون یا سطرها از label و header استفاده میشه و مقدار name رو همونطور که حسام گفتن دقیقا برابر attribute مدل قراربدین[/rtl][/font]