Cgridview, Relacje Many_Many I Filtrowanie

Cześć,

mam takie tabele: portfolio (id, name, is_visible, thumb) oraz portfolioImages(id, file, is_visible). Obie są powiazane tabelą portfoliosImages (portfolio_id, portfolioImage_id) w modelu mam zdeklarowane relacje Many_Many


public function relations()

  {

    return array(

      'portfolios' => array(self::MANY_MANY, 'Portfolio', 'portfolio_images_tags(portfolio_image_id, portfolio_id)'),

    );

  }

Udało mi się w końcu w CGridView wyświetlić zdjęcia wraz z portfolio do których należą o tak:
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

  'id' => 'portfolio-image-grid',

  'dataProvider' => $model->search(),

  'filter' => $model,

  'columns' => array(

    array(

      'header' => Yii::t('app', 'Thumbnail'),

      'name' => 'file',

      'type' => 'html',

      'value' => 'CHtml::image("/uploads/portfolio/$data->file", $data->file, array("class" => "admin-thumb"))',

    ),

    array(

      'name' => 'is_visible',

      'value' => 'Yii::t("app", Functions::yesOrNo($data->is_visible))',

    ),

    array(

      'name' => 'relatedPortfolios',

      'filter' => CHtml::listData(Portfolio::model()->findAll(array('order' => 'tag ASC')), 'id', 'tag'),

      'type' => 'html',

      'value'=>'$data->relatedPortfolios',


    ),

    array(

      'class' => 'CButtonColumn',

    ),

  ),

));Mam jednak problem, ponieważ nie wiem jak filtrować zdjęcia po portfolio (kategoriach, tagach czy jak tam zwał). Próbowałem i kombinowałem z tym co znalazłem w sieci, ale za cieńki jestem. Czy możecie mi pomóc odpalić filtry?

Model zdjęć:


<?php


/**

 * This is the model base class for the table "portfolio_image".

 * DO NOT MODIFY THIS FILE! It is automatically generated by giix.

 * If any changes are necessary, you must set or override the required

 * property or method in class "PortfolioImage".

 *

 * Columns in table "portfolio_image" available as properties of the model,

 * followed by relations of table "portfolio_image" available as properties of the model.

 *

 * @property string $id

 * @property string $file

 * @property integer $is_visible

 *

 * @property Portfolio[] $portfolios

 */

abstract class BasePortfolioImage extends GxActiveRecord

{


  public static function model($className = __CLASS__)

  {

    return parent::model($className);

  }


  public function tableName()

  {

    return 'portfolio_image';

  }


  public static function label($n = 1)

  {

    return Yii::t('app', 'Portfolio Image|Portfolio Images', $n);

  }


  public static function representingColumn()

  {

    return 'file';

  }


  public function rules()

  {

    return array(

      array('is_visible', 'numerical', 'integerOnly' => true),

      array('file', 'length', 'max' => 127),

      array('file, is_visible', 'default', 'setOnEmpty' => true, 'value' => null),

      array('id, file, is_visible', 'safe', 'on' => 'search'),

    );

  }


  public function relations()

  {

    return array(

      'portfolios' => array(self::MANY_MANY, 'Portfolio', 'portfolio_images_tags(portfolio_image_id, portfolio_id)'),

    );

  }


  public function pivotModels()

  {

    return array(

      'portfolios' => 'PortfolioImagesTags',

    );

  }


  public function attributeLabels()

  {

    return array(

      'id' => Yii::t('app', 'ID'),

      'file' => Yii::t('app', 'File'),

      'is_visible' => Yii::t('app', 'Is Visible'),

      'portfolios' => Yii::t('app', 'Categories'),

      'relatedPortfolios' => Yii::t('app', 'Categories'),

    );

  }


  public function getRelatedPortfolios ()

  {

    $out=CHtml::listData($this->portfolios,'id','tag');

    return implode(',<br />', $out);

  }


  public function search()

  {

    $criteria = new CDbCriteria;


    $criteria->compare('id', $this->id, true);

    $criteria->compare('file', $this->file, true);

    $criteria->compare('is_visible', $this->is_visible);


    return new CActiveDataProvider($this, array(

      'criteria' => $criteria,

    ));

  }

}

Model portfolio (kategorii czy też tagów)
<?php


/**

 * This is the model base class for the table "portfolio_tag".

 * DO NOT MODIFY THIS FILE! It is automatically generated by giix.

 * If any changes are necessary, you must set or override the required

 * property or method in class "PortfolioTag".

 *

 * Columns in table "portfolio_tag" available as properties of the model,

 * followed by relations of table "portfolio_tag" available as properties of the model.

 *

 * @property string $id

 * @property string $tag

 * @property integer $is_visible

 * @property string $thumb

 *

 * @property PortfolioImage[] $portfolioImages

 */

abstract class BasePortfolio extends GxActiveRecord

{


  public static function model($className = __CLASS__)

  {

    return parent::model($className);

  }


  public function tableName()

  {

    return 'portfolio';

  }


  public static function label($n = 1)

  {

    return Yii::t('app', 'Portfolio|Portfolios', $n);

  }


  public static function representingColumn()

  {

    return 'tag';

  }


  public function rules()

  {

    return array(

      array('is_visible', 'numerical', 'integerOnly' => true),

      array('tag, thumb', 'length', 'max' => 127),

      array('tag', 'required'),

      array('is_visible, thumb', 'default', 'setOnEmpty' => true, 'value' => null),

      array('id, tag, is_visible, thumb', 'safe', 'on' => 'search'),

    );

  }


  public function relations()

  {

    return array(

      'portfolioImages' => array(self::MANY_MANY, 'PortfolioImage', 'portfolio_images_tags(portfolio_image_id, portfolio_id)'),

    );

  }


  public function pivotModels()

  {

    return array(

      'portfolioImages' => 'PortfolioImagesTags',

    );

  }


  public function attributeLabels()

  {

    return array(

      'id' => Yii::t('app', 'ID'),

      'tag' => Yii::t('app', 'Name'),

      'is_visible' => Yii::t('app', 'Is Visible'),

      'thumb' => Yii::t('app', 'Thumbnail'),

      'portfolioImages' => Yii::t('app', 'Images'),

    );

  }


  public function search()

  {

    $criteria = new CDbCriteria;


    $criteria->compare('id', $this->id, true);

    $criteria->compare('tag', $this->tag, true);

    $criteria->compare('is_visible', $this->is_visible);

    $criteria->compare('thumb', $this->thumb);


    return new CActiveDataProvider($this, array(

      'criteria' => $criteria,

    ));

  }

}

Dziękuję.

Oh, i jeszcze jedno. Mam kolumnę is_visible. Jak zrobić do niej listę rozwijalną z wartościami TAK, NIE by działał filtr jeśli w bazie jest zapisane 0, 1?

Naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc? Albo chociaż wskazać czego szukać? Jakich haseł?