Cgridview Filter

Cześć,

Wiem,ze dużo jest takich topiców, ale żaden nie rozwiązał mojego problemu. Otóż: po wpisaniu w polu wyszukiwania w cgridview zupelnie nic sie nie dzieje, nic nie daje enter. Nie pokazuje sie to "kołeczko", które kreci sie gdy sie laduje cgridview.

Moj model:
public function rules()

	{

		// NOTE: you should only define rules for those attributes that

		// will receive user inputs.

		return array(

			array('title, short, text, date, author, category', 'required'),

			array('author, category', 'numerical', 'integerOnly'=>true),

			array('title, photo', 'length', 'max'=>255),

			// The following rule is used by search().

			// @todo Please remove those attributes that should not be searched.

			array('id, title, short, text, date, author, photo, category, categories.name', 'safe', 'on'=>'search'),

		);

	}


public function search()

	{

		// @todo Please modify the following code to remove attributes that should not be searched.


		$criteria=new CDbCriteria;


		$criteria->compare('id',$this->id);

		$criteria->compare('title',$this->title,true);

		$criteria->compare('short',$this->short,true);

		$criteria->compare('text',$this->text,true);

		$criteria->compare('date',$this->date,true);

		$criteria->compare('author',$this->author);

		$criteria->compare('photo',$this->photo,true);

		$criteria->compare('category',$this->category);


		return new CActiveDataProvider($this, array(

			'criteria'=>$criteria,

		));

	}Widok:
<?php 

    $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

  		'dataProvider' => $news->search(),

  		'filter' => $news,

      'itemsCssClass' => 'table table-striped',

      'pagerCssClass'=>'button-group float-right',

      'pager'=>array ('maxButtonCount'=>5,

        'nextPageLabel'=>'<i class="glyph-icon icon-chevron-right"></i>',

        'prevPageLabel'=>'<i class="glyph-icon icon-chevron-left"></i>',

        'lastPageLabel' => '',

        'firstPageLabel' => '',

        'header' => '',

        'cssFile' => Yii::app()->getBaseUrl(true) . '/public/cms/assets/css/pager.css',

      ),

      'summaryText' => '<p class="font-gray-dark">{start} - {end} z {count} rekordów</p>',

  		'columns' => array(

          'title',

          array(

  						'name' => 'category',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->categories->name',

  				),

          array(

  						'name' => 'author',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->fullName()',

  				),

          array(

  						'name' => 'date',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->date',

  				),


  			array('class'=>'CButtonColumn',

          'template'=>'{view} {update} {delete}',

          'buttons'=>array (

            'view'=>array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Zobacz" class="glyph-icon icon-search"></i>',

              'imageUrl' => false,

              'options'=>array("target"=>"_blank"),

            ),

            'update'=> array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Edytuj" class="glyph-icon icon-edit"></i>',

              'imageUrl' => false,

            ),

            'delete'=>array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Usuń" class="glyph-icon icon-trash-o"></i>',

              'imageUrl' => false,

            ),

          ),

        ),

            

            

    ),

    ));

  ?>I Controller:
	public function actionIndex()

	{

    $news = new News;

		$news->unsetAttributes(); // clear any default values

    if(isset($_GET['News']))

    	$news->attributes=$_GET['News'];

		

		$this->render('index', array('news' =>$news));

	}jquery załączone.

Mimo to nie działa…

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam,

B.

Cześć:

 1. Zauważyłem, że masz relację z categories, więc w metodzie search()

powinieneś dadać klauzulę "with":
public function search()

    {


        $criteria=new CDbCriteria;


        $criteria->with = array( 'categories' );// <<< dołączenie relacji


        $criteria->compare('twoje_pole',$this->twoja zmienna);//<<< dołączenie obsługi filtra


        $criteria->compare('id',$this->id);

        $criteria->compare('title',$this->title,true);

        $criteria->compare('short',$this->short,true);

        $criteria->compare('text',$this->text,true);

        $criteria->compare('date',$this->date,true);

        $criteria->compare('author',$this->author);

        $criteria->compare('photo',$this->photo,true);

        $criteria->compare('category',$this->category);// << to jest id category?

         /*wydaje mi się, że może powstać pewien konfilkt

          bo w gridview używasz pola category a wartośc

          categories->name <img src='http://www.yiiframework.com/forum/public/style_emoticons/default/huh.gif' class='bbc_emoticon' alt='???' />

         */


        return new CActiveDataProvider($this, array(

            'criteria'=>$criteria,

        ));

    }

 1. Wypadało by wskazać z jakiego scenariusza ma korzystać model:

public function actionIndex()

    {

      $news = new News('search'); //<<< wskazanie scenariusza search

      $news->unsetAttributes(); // clear any default values

      if(isset($_GET['News']))

          $news->attributes=$_GET['News'];

        

      $this->render('index', array('news' =>$news));

    } 1. Jak nie zadziała po zmianach
 • wyłącz ajax w widoku ajaxUpdate=>‘false’

 • w kontrolerze zrób var_dump i wyświetl pokaż mi tablicę $_GET

 • pokaż cały model

Hej,

Dodałem with w search, ale nic to nie dało. Zreszta nawet jesli zostawie samo np title to i tak nie dziala. Nie wiem czy dobrze dołączam obsługę filtra.

Cały model:
<?php


/**

 * This is the model class for table "news".

 *

 * The followings are the available columns in table 'news':

 * @property integer $id

 * @property string $title

 * @property string $short

 * @property string $text

 * @property string $date

 * @property integer $author

 * @property string $photo

 * @property integer $category

 */

class News extends CActiveRecord

{

  

  public $fullName;

	/**

	 * @return string the associated database table name

	 */

	public function tableName()

	{

		return 'news';

	}


	/**

	 * @return array validation rules for model attributes.

	 */

	public function rules()

	{

		// NOTE: you should only define rules for those attributes that

		// will receive user inputs.

		return array(

			array('title, short, text, date, author, category', 'required'),

			array('author, category', 'numerical', 'integerOnly'=>true),

			array('title, photo', 'length', 'max'=>255),

			// The following rule is used by search().

			// @todo Please remove those attributes that should not be searched.

			array('id, title, short, text, date, author, photo, category, categories.name', 'safe', 'on'=>'search'),

		);

	}


	/**

	 * @return array relational rules.

	 */

	public function relations()

	{

		// NOTE: you may need to adjust the relation name and the related

		// class name for the relations automatically generated below.

		return array(

      'users' => array(self::BELONGS_TO, 'Users', 'author'),

      'categories' => array(self::BELONGS_TO, 'Categories', 'category'),

		);

	}


	/**

	 * @return array customized attribute labels (name=>label)

	 */

	public function attributeLabels()

	{

		return array(

			'id' => 'ID',

			'title' => 'Tytuł',

			'short' => 'Treść skrócona',

			'text' => 'Treść w całości',

			'date' => 'Data dodania',

			'author' => 'Autor',

			'photo' => 'Miniatura',

			'category' => 'Kategoria',

		);

	}


	/**

	 * Retrieves a list of models based on the current search/filter conditions.

	 *

	 * Typical usecase:

	 * - Initialize the model fields with values from filter form.

	 * - Execute this method to get CActiveDataProvider instance which will filter

	 * models according to data in model fields.

	 * - Pass data provider to CGridView, CListView or any similar widget.

	 *

	 * @return CActiveDataProvider the data provider that can return the models

	 * based on the search/filter conditions.

	 */

	public function search()

	{

		// @todo Please modify the following code to remove attributes that should not be searched.


		$criteria=new CDbCriteria;

    

    $criteria->with = array( 'categories' );


    $criteria->compare('categories.name',$this->categories);


		$criteria->compare('id',$this->id);

		$criteria->compare('title',$this->title,true);

		$criteria->compare('short',$this->short,true);

		$criteria->compare('text',$this->text,true);

		$criteria->compare('date',$this->date,true);

		$criteria->compare('author',$this->author);

		$criteria->compare('photo',$this->photo,true);

		$criteria->compare('category',$this->category);


		return new CActiveDataProvider($this, array(

			'criteria'=>$criteria,

		));

	}


	/**

	 * Returns the static model of the specified AR class.

	 * Please note that you should have this exact method in all your CActiveRecord descendants!

	 * @param string $className active record class name.

	 * @return News the static model class

	 */

	public static function model($className=__CLASS__)

	{

		return parent::model($className);

	}

  

  public function fullName(){

    return $this->users->name.' '.$this->users->surname;;

  }

}
W controllerze dodalem scenarusz search- w sumie nigdy tak nie robilem i dzialalo (choc to moze nie jest dobra praktyka ;) ). W kazdym razie nie dziala dalej.

Tablica GET zwraca tylko
array(1) { ["r"]=> string(15) "adminpanel/news" } wpisywanie frazy do wyszukani nic nie daje w tej kwesti- tak jak mowilem filtorwanie jakby sie nie odbywa

Controller:
	public function actionIndex() {

    $news = new News('search');

		$news->unsetAttributes(); // clear any default values

    if(isset($_GET['News']))

    	$news->attributes=$_GET['News'];

      

		$this->render('index', array('news' =>$news));

	}Dodałem również widoku ‘ajaxUpdate’ => ‘false’ i nic to nie dalo

Widok:
<?php 

    $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

  		'dataProvider' => $news->search(),

  		'filter' => $news,

      'ajaxUpdate'=>'false',

      'itemsCssClass' => 'table table-striped',

      'pagerCssClass'=>'button-group float-right',

      'pager'=>array ('maxButtonCount'=>5,

        'nextPageLabel'=>'<i class="glyph-icon icon-chevron-right"></i>',

        'prevPageLabel'=>'<i class="glyph-icon icon-chevron-left"></i>',

        'lastPageLabel' => '',

        'firstPageLabel' => '',

        'header' => '',

        'cssFile' => Yii::app()->getBaseUrl(true) . '/public/cms/assets/css/pager.css',

      ),

      'summaryText' => '<p class="font-gray-dark">{start} - {end} z {count} rekordów</p>',

  		'columns' => array(

          'title',

          array(

  						'name' => 'category',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->categories->name',

  				),

          array(

  						'name' => 'author',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->fullName()',

  				),

          array(

  						'name' => 'date',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->date',

  				),


  			array('class'=>'CButtonColumn',

          'template'=>'{view} {update} {delete}',

          'buttons'=>array (

            'view'=>array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Zobacz" class="glyph-icon icon-search"></i>',

              'imageUrl' => false,

              'options'=>array("target"=>"_blank"),

            ),

            'update'=> array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Edytuj" class="glyph-icon icon-edit"></i>',

              'imageUrl' => false,

            ),

            'delete'=>array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Usuń" class="glyph-icon icon-trash-o"></i>',

              'imageUrl' => false,

            ),

          ),

        ),

            

            

    ),

    ));

  ?>Pozdrawiam,

Blanker

 1. W tablicy $_GET nie ma danych do filtrowania, czy var_dumpa robiłeś przed updateAjax=false ?

 2. w modelu dodaj pole public kategorie

 3. do rules dla scenariusza search dodaj kategorie

 4. w metodzie search() zmień $criteria->compare(‘categories.name’,$this->kategorie);

 5. w widoku zmień ‘name’ => ‘category’ na ‘name’ => ‘kategorie’,

 6. teraz podczas filtrowania zrób var_dumpa

 7. Dla pewności, czy tabela Categories ma primary key ustawione na id ?

Bez znaczenia kiedy robie var_dumpa- tak jak mówiłem żądanie ajaxowe jakby w ogole nie było wysyłane. Jak klikam na nagłówki kolumn to sortuje się tabela i widze, ze GET sie zmienia. Przy wyszukiwaniu tego nie ma. Nawet jesli usune wszystkie relacje i w widoku zostawie tylko "title" to i tak sie nic nie wyzsukuje. Po protu wpisuje wartosc w pole i nic sie zupelnie nie dzieje.

Czy jest naprzyklad cos co powienienem dolaczyc do szablonu zeby to wyszukiwanie ruszylo?

Moj widok:
  <?php 

    $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(

  		'dataProvider' => $news->search(),

  		'filter' => $news,

      'ajaxUpdate'=>'false',

      'itemsCssClass' => 'table table-striped',

      'pagerCssClass'=>'button-group float-right',

      'pager'=>array ('maxButtonCount'=>5,

        'nextPageLabel'=>'<i class="glyph-icon icon-chevron-right"></i>',

        'prevPageLabel'=>'<i class="glyph-icon icon-chevron-left"></i>',

        'lastPageLabel' => '',

        'firstPageLabel' => '',

        'header' => '',

        'cssFile' => Yii::app()->getBaseUrl(true) . '/public/cms/assets/css/pager.css',

      ),

      'summaryText' => '<p class="font-gray-dark">{start} - {end} z {count} rekordów</p>',

  		'columns' => array(

          'title',

          array(

  						'name' => 'categoryName',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->categories->name',

  				),

          array(

  						'name' => 'author',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->fullName()',

  				),

          array(

  						'name' => 'date',

  						'type' => 'raw',

  						'value' => '$data->date',

  				),


  			array('class'=>'CButtonColumn',

          'template'=>'{view} {update} {delete}',

          'buttons'=>array (

            'view'=>array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Zobacz" class="glyph-icon icon-search"></i>',

              'imageUrl' => false,

              'options'=>array("target"=>"_blank"),

            ),

            'update'=> array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Edytuj" class="glyph-icon icon-edit"></i>',

              'imageUrl' => false,

            ),

            'delete'=>array(

              'label' => '<i style="font-size: 1.4em;" title="Usuń" class="glyph-icon icon-trash-o"></i>',

              'imageUrl' => false,

            ),

          ),

        ),

            

            

    ),

    ));

  ?>Model:
<?php


/**

 * This is the model class for table "news".

 *

 * The followings are the available columns in table 'news':

 * @property integer $id

 * @property string $title

 * @property string $short

 * @property string $text

 * @property string $date

 * @property integer $author

 * @property string $photo

 * @property integer $category

 */

class News extends CActiveRecord

{

  

	/**

	 * @return string the associated database table name

	 */

	public function tableName()

	{

		return 'news';

	}


	/**

	 * @return array validation rules for model attributes.

	 */

	public function rules()

	{

		// NOTE: you should only define rules for those attributes that

		// will receive user inputs.

		return array(

			array('title, short, text, date, author, category', 'required'),

			array('author, category', 'numerical', 'integerOnly'=>true),

			array('title, photo', 'length', 'max'=>255),

			// The following rule is used by search().

			// @todo Please remove those attributes that should not be searched.

			array('id, title, short, text, date, author, photo, category, categories.name', 'safe', 'on'=>'search'),

		);

	}


	/**

	 * @return array relational rules.

	 */

	public function relations()

	{

		// NOTE: you may need to adjust the relation name and the related

		// class name for the relations automatically generated below.

		return array(

      'users' => array(self::BELONGS_TO, 'Users', 'author'),

      'categories' => array(self::BELONGS_TO, 'Categories', 'category'),

		);

	}


	/**

	 * @return array customized attribute labels (name=>label)

	 */

	public function attributeLabels()

	{

		return array(

			'id' => 'ID',

			'title' => 'Tytuł',

			'short' => 'Treść skrócona',

			'text' => 'Treść w całości',

			'date' => 'Data dodania',

			'author' => 'Autor',

			'photo' => 'Miniatura',

			'category' => 'Kategoria',

		);

	}


	/**

	 * Retrieves a list of models based on the current search/filter conditions.

	 *

	 * Typical usecase:

	 * - Initialize the model fields with values from filter form.

	 * - Execute this method to get CActiveDataProvider instance which will filter

	 * models according to data in model fields.

	 * - Pass data provider to CGridView, CListView or any similar widget.

	 *

	 * @return CActiveDataProvider the data provider that can return the models

	 * based on the search/filter conditions.

	 */

   

   

  public $categoryName;

  

	public function search()

	{

		// @todo Please modify the following code to remove attributes that should not be searched.


		$criteria=new CDbCriteria;

    

    $criteria->with = array( 'categories' );


    $criteria->compare('categories.name',$this->categoryName);


		$criteria->compare('id',$this->id);

		$criteria->compare('title',$this->title,true);

		$criteria->compare('short',$this->short,true);

		$criteria->compare('text',$this->text,true);

		$criteria->compare('date',$this->date,true);

		$criteria->compare('author',$this->author);

		$criteria->compare('photo',$this->photo,true);

		$criteria->compare('category',$this->category);


		return new CActiveDataProvider($this, array(

			'criteria'=>$criteria,

		));

	}


	/**

	 * Returns the static model of the specified AR class.

	 * Please note that you should have this exact method in all your CActiveRecord descendants!

	 * @param string $className active record class name.

	 * @return News the static model class

	 */

	public static function model($className=__CLASS__)

	{

		return parent::model($className);

	}

  

  public function fullName(){

    return $this->users->name.' '.$this->users->surname;;

  }

}
Controller:
	public function actionIndex() {

    $news = new News('search');

		$news->unsetAttributes(); // clear any default values

    if(isset($_GET['News']))

    	$news->attributes=$_GET['News'];

      

		$this->render('index', array('news' =>$news));

	}Dzieki za proby pomocy niesmialo licze na jeszcze troche :)

Pozdrawiam,

B.

 1. popraw tu://źle

 'ajaxUpdate'=>'false'

//dobrze

'ajaxUpdate'=>false,2.teraz zrób var_dump($_GET) i dodatkowo var_dump($_POST), nie ma siły żeby nigdzie tego nie bylo widać, oczywiście pod warunkiem, że ajax jest na pewno wyłączony.

 1. w poprzednim poście opisałem ci resztę zmian, testowałeś/

Poprawione.

Tak, testowalem.

Post zupełnie pusty. Get tak jak wczesniej, chyba, ze przesortuje tabele klikając na nagłówek, wtedy mam:


array(2) { ["r"]=> string(21) "adminpanel/news/index" ["News_sort"]=> string(4) "date" }

Sprawa jest tym bardziej dziwna, ze tak jak mowie po wpisaniu w pole wyszukiwania nic się nie dzieje (a normalnie nawet jak wyszukiwanie w modelu nie działa to kreci się przynajmniej to kołeczku)