خطا مربوط به Cdetailview

[rtl]

خطای زیر به چه معنی است؟ توی اینترنت هم گشتم هر چی بود مربوط به نام های تعریفی توی فایل view.php است حتی فیلدهایش را هم پیدا کرده ام ولی هر چی بررسی می کنم متوجه نمی شم که کجاش اشکال داره؟[/rtl]


The attribute must be specified in the format of "Name:Type:Label", where "Type" and "Label" are optional. 	

[rtl]این هم اون قسمت از فایل ویو که بهش گیر داده:[/rtl]
<?php $this->widget('zii.widgets.CDetailView', array(

	'data'=>$model,

	'attributes'=>array(

		'id',

		'type',

		'qualitativeـcomponent_en',  //--->make error

		'qualitativeـcomponent_trans', //--->make error

		'creatino_time',

		'creation_type_en',

		'creation_type_trans',

		'Weight',

		'karat',

		'lang',

		'create_time',

		'update_time',

		'deleted',

	),

)); ?>