استفاده از cbutton

[right]

سلام

از گرید ویو و

cbutton

به صورت اجکس استفاده کنم

ارسال به کنترلر انجام میشه ولی جواب دریافت نمیشه و توی خروجی چاپ میشه

خیلی گشتم ولی راه حلی پیدا نکردم

مشکل کارم کجاست

[/right]
 'email' => array(

      'label'=>'پاسخ دادن',

      'imageUrl'=>Yii::app()->request->baseUrl.'/images/email.png',

      'url'=>'Yii::app()->controller->createUrl("answer",array("id"=>$data->id))',

        'click'=>"function(){

                  $.fn.yiiGridView.update('grid_news', {

                    type:'POST',

                    url:$(this).attr('href'),

                    success:function(data) {alert(data);

                      

                       $.fn.yiiGridView.update('grid_news');

                    }

                  })

                  return false;

               }

           ", ),


 public function actionAnswer($id) {

 echo ($id);}[right][size="4"]در جواب چه اتفاقی میفته؟

آیا مقدار

null

برمیگردونه یا اگر خطا میده چه خطایی میده؟

اگر چشم بسته بخوام جواب بدم میگم احتمالا در کنترلری که قراره جواب بده اکشن را در فیلترها یادتون رفته در جای مناسب تعریف کنید و کنترلر به درخواست کننده اجازه دسترسی به اکشن مورد نظرتان را نمیدهد.[/size][/right]