Cactiveformla Post Ettiğim Verileri Controllerde Karşılarken Hata Alıyorum

Arkadaşlar merhabalar. chtml ile oluşturduğum formu activeforma dönüştürdüm. Formu controllere post ediyorum ama hata veriyor. Sorun nereden kaynaklanıyor acaba? chtml’den farklı olarak kullanmamız gereken şeyler mi var.


Hata:


Undefined index: uye_id

bütün form elementleri için aynı hatayı veriyor.


view dosyam ekle.php


<?php

/* @var $this UyelerController */

/* @var $model Uyeler */


?>

<div class="form">


  <?php $form=$this->beginWidget('CActiveForm', array(

    'id'=>'uyeler-form',

    'action'=>Yii::app()->createUrl('//uye/ekle'),

    'method'=>'post',

    // Please note: When you enable ajax validation, make sure the corresponding

    // controller action is handling ajax validation correctly.

    // There is a call to performAjaxValidation() commented in generated controller code.

    // See class documentation of CActiveForm for details on this.

    'enableAjaxValidation'=>false,

  )); ?>


  <p class="note">Fields with <span class="required">*</span> are required.</p>


  <?php echo $form->errorSummary($uyeler); ?>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'uye_id'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'uye_id',array('size'=>11,'maxlength'=>11)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'uye_id'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'adi'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'adi',array('size'=>11)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'adi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'soyadi'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'soyadi',array('size'=>11)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'soyadi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'dogum_yeri'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'dogum_yeri',array('size'=>11)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'dogum_yeri'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'dogum_tarihi'); ?>

    <?php $this->widget('zii.widgets.jui.CJuiDatePicker',array(

      'name'=>'dogum_tarihi',

      'language' => 'tr',

      'value'=>date('Y-m-d'),

      // additional javascript options for the date picker plugin

      'options'=>array(

        'showAnim'=>'fold',

        'dateFormat' => 'yy-mm-dd', //save to db format

        // 'altFormat' => 'dd-mm-yy', // show to user format

        'changeMonth' => 'true', // ay değiştirme

        'changeYear' => 'true', // yıl değiştirme

        'showOtherMonths'=>true,// Show Other month in jquery

        'selectOtherMonths'=>true,// ay seçebilme

        //'showButtonPanel'=>true, // altta kapat ve bugün butonlarını oluşturuyor.

        'yearRange'=>'1900:2099', // yıl aralığı

        'showOn'=>'button', // 'focus', 'button', 'both' // butona (ikon) tıklandığında ajandanın açılması için

        'buttonImage'=>Yii::app()->request->baseUrl.'/images/calendar.png', // ikonun yolu

        'buttonImageOnly'=>true, // buton kısmında sadece resmin görünmesini sağlıyor. False olsa butun görünür ve butonun üstünde ikon görünür

      ),

      'htmlOptions'=>array(

        'style'=>'width:100px;vertical-align:top'

      ),

    )); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'dogum_tarihi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($iller,'nufus_ili'); ?>

    <?php echo $form->DropDownList($iller,'ad',CHtml::listData(Iller::model()->findAll(

        array('order' => 'ilID')),'ilID','ad'),

      array(

        'prompt'=>'İl Seçiniz',

        'ajax'=>array(

          'type'=>'POST',

          'url' => CController::createUrl('Ilcesec'),

          'data'=> array('ilID'=>'js:this.value'),

          'update'=>'#Ilceler',))

    ); ?>

    <?php echo $form->error($iller,'nufus_ili'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($iller,'nufus_ilcesi'); ?>

    <?php echo CHtml::dropDownList('Ilceler','', array(),

      array('prompt'=>'İlçe Seçiniz')); ?>

    <?php echo $form->error($iller,'nufus_ilcesi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'anne_adi'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'anne_adi',array('size'=>20)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'anne_adi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'baba_adi'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'baba_adi',array('size'=>20)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'baba_adi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'tel'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'tel',array('size'=>20,'maxlength'=>11)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'tel'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'kan_grubu'); ?>

    <?php echo $form->DropDownList($uyeler,'kan_grubu',array('1'=>'A Rh (+)','2'=>'A Rh (-)','3'=>'B Rh (+)','4'=>'B Rh (-)','5'=>'AB Rh (+)','6'=>'AB Rh (-)','7'=>'0 Rh (+)','8'=>'0 Rh (-)'),array('empty' =>('Kan Grubu Seçiniz') )); // Kan Grubu listesini dropdownlistte gösteriyor. ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'kan_grubu'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'cinsiyet'); ?>

    <?php echo $form->DropDownList($uyeler,'cinsiyet',array('1'=>'Erkek','2'=>'Kadın'),array('empty' =>('Cinsiyet Seçiniz') )); // Cinsiyet listesini dropdownlistte gösteriyor. ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'cinsiyet'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'adres'); ?>

    <?php echo $form->textField($uyeler,'adres',array('size'=>20,'maxlength'=>255)); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'adres'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($iller,'adres_ili'); ?>

    <?php echo $form->DropDownList($iller,'ilID',CHtml::listData(Iller::model()->findAll(

        array('order' => 'ilID')),'ilID','ad'),

      array(

        'prompt'=>'İl Seçiniz',

        'ajax'=>array(

          'type'=>'POST',

          'url' => CController::createUrl('Ilcesec'),

          'data'=> array('ilID'=>'js:this.value'),

          'update'=>'#adresIlceler',))

    ); ?>

    <?php echo $form->error($iller,'adres_ili'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($iller,'adres_ilcesi'); ?>

    <?php echo CHtml::dropDownList('adresIlceler','', array(),

      array('prompt'=>'İlçe Seçiniz')); ?>

    <?php echo $form->error($iller,'adres_ilcesi'); ?>

  </div>

  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'uye_gorevi'); ?>

    <?php echo $form->DropDownList($uyeler,'uye_gorevi',array('1'=>'Üye','2'=>'Başkan','3'=>'Başkan Yardımcısı','4'=>'Muhasip','5'=>'Sekreter','6'=>'Yedek Üye'),array('empty' =>('Üyelik Türü Seçiniz') ,'options' => array(1 => array('selected' => 'selected')) )); // Üye görevi gösteriyor. ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'uye_gorevi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'uye_kayit_tarihi'); ?>

    <?php $this->widget('zii.widgets.jui.CJuiDatePicker',array(

      'name'=>'uye_kayit_tarihi',

      'language' => 'tr',

      'value'=>date('Y-m-d'),

      // additional javascript options for the date picker plugin

      'options'=>array(

        'showAnim'=>'fold',

        'dateFormat' => 'yy-mm-dd', //save to db format

        // 'altFormat' => 'dd-mm-yy', // show to user format

        'changeMonth' => 'true', // ay değiştirme

        'changeYear' => 'true', // yıl değiştirme

        'showOtherMonths'=>true,// Show Other month in jquery

        'selectOtherMonths'=>true,// ay seçebilme

        //'showButtonPanel'=>true, // altta kapat ve bugün butonlarını oluşturuyor.

        'yearRange'=>'1900:2099', // yıl aralığı

        'showOn'=>'button', // 'focus', 'button', 'both' // butona (ikon) tıklandığında ajandanın açılması için

        'buttonImage'=>Yii::app()->request->baseUrl.'/images/calendar.png', // ikonun yolu

        'buttonImageOnly'=>true, // buton kısmında sadece resmin görünmesini sağlıyor. False olsa butun görünür ve butonun üstünde ikon görünür

      ),

      'htmlOptions'=>array(

        'style'=>'width:100px;vertical-align:top'

      ),

    )); ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'uye_kayit_tarihi'); ?>

  </div>


  <div class="row">

    <?php echo $form->labelEx($uyeler,'uye_durumu'); ?>

    <?php echo $form->DropDownList($uyeler,'uye_durumu',array('1'=>'Aktif','2'=>'Pasif'),array('empty' =>('Üyelik Durumu Seçiniz') ,'options' => array(1 => array('selected' => 'selected')) )); // Üyelik durumu dropdownlistte gösteriyor. ",'options' => array(0 => array('selected' => 'selected'))" istediğin value'nin seçili gelmesini sağlıyor. ?>

    <?php echo $form->error($uyeler,'uye_durumu'); ?>

  </div>


  <div class="row buttons">

    <?php echo CHtml::submitButton('Üye Ekle',array('name'=>'ekle')); ?>

  </div>


  <?php $this->endWidget(); ?>


</div><!-- form -->


<?php


conroller dosyam


<?php


class UyeController extends Controller

{

	public function actionArama($kriter)

	{

    /// arama yapmasını sağlayan kod

        $aramasonucu = new Uyeler('search');

        $aramasonucu->unsetAttributes();

    if(isset($_GET['Uyeler']))

      $aramasonucu->attributes=$_GET['Uyeler'];


/// arama yapmasını sağlayan kod bitiş

    $this->render('arama', array('aramasonucu'=> $aramasonucu,'kriter'=> $kriter));
	}


	public function actionEkle()

	{
    if(isset($_POST['ekle']))

    {

      $uyeler = new Uyeler;


     /* echo '<pre>';

      var_dump($_POST);

      exit;*/

      // isset ile formdan gelen verileri kontrol ediyoruz
      $uyeler->uye_id = $_POST['uye_id'];

      $uyeler->adi = $_POST['adi'];

      $uyeler->soyadi = $_POST['soyadi'];

      $uyeler->dogum_yeri = $_POST['dogum_yeri'];

      $uyeler->dogum_tarihi = $_POST['dogum_tarihi'];

      $uyeler->nufus_ili = $_POST['Iller']['ad'];

      $uyeler->nufus_ilcesi = $_POST['Ilceler'];

      $uyeler->anne_adi = $_POST['anne_adi'];

      $uyeler->baba_adi = $_POST['baba_adi'];

      $uyeler->tel = $_POST['tel'];

      $uyeler->e_posta = $_POST['e_posta'];

      $uyeler->kan_grubu = $_POST['kan_grubu'];

      $uyeler->cinsiyet = $_POST['cinsiyet'];

      $uyeler->adres = $_POST['adres'];

      $uyeler->adres_ili = $_POST['Iller']['ilID'];

      $uyeler->adres_ilcesi = $_POST['adresIlceler'];

      $uyeler->uye_gorevi = $_POST['uye_gorevi'];

      $uyeler->uye_kayit_tarihi = $_POST['uye_kayit_tarihi'];

      $uyeler->uye_durumu = $_POST['uye_durumu'];


      if (isset($_POST['uye_id']))

      {

        $uyeler->attributes = $_POST['uye_id'];

        $kontrol=Uyeler::model()->findAllByAttributes(array('uye_id'=> $uyeler->uye_id));


        if ($kontrol)

        {

          $uyeler->addError('uye_id', 'Bu üye numarası daha önceden başka bir üyeye verilmiş...');

        }


        else {

          if($uyeler->save(true))

          {

            // üye kaydı başarılıysa

            $this->render('mesaj',Yii::app()->user->setFlash('success', "Üye Başarı ile eklendi."));
          }


          else

          {

            $this->render('mesaj',Yii::app()->user->setFlash('error', "Hata! Üye Kaydı yapılamadı."));
          }

        }

      }

    }


    else


    {


      $iller = new Iller ;

      $uyeler = new Uyeler ; // uyeler modelimizi dahil ettik

      $this->render('ekle', array('uyeler'=>$uyeler,'iller'=>$iller));


    }


	}

  public function actionIlcesec()

  {

    $data = Ilceler::model()->findAll('ilID=:ilID',

      array(':ilID'=>$_POST['ilID']));

    $data= CHtml::listData($data,'ilceID','ad');


    echo "<option value=''>İlçe Seçiniz</option>";

    foreach($data as $value=>$name)

      echo CHtml::tag('option', array('value'=>$value),CHtml::encode($name),true);

  }


	public function actionGuncelle()

	{

		$this->render('guncelle');


}


	public function actionIndex()

	{


		$this->render('index');

	}


/*  public function actionUyenokontrol()

  {

    $uyeler = new Uyeler ;

    $data = Ilceler::model()->findAll('uye_no=:uye_no',

      array(':uye_no'=>$_POST['uye_no']));

    if (count($data)>0)

    {


      echo " bu üye daha önce alınmış "..,

    }


  }

*/

	// Uncomment the following methods and override them if needed

	/*

	public function filters()

	{

		// return the filter configuration for this controller, e.g.:

		return array(

			'inlineFilterName',

			array(

				'class'=>'path.to.FilterClass',

				'propertyName'=>'propertyValue',

			),

		);

	}


	public function actions()

	{

		// return external action classes, e.g.:

		return array(

			'action1'=>'path.to.ActionClass',

			'action2'=>array(

				'class'=>'path.to.AnotherActionClass',

				'propertyName'=>'propertyValue',

			),

		);

	}

	*/

}
else


    {


      $iller = new Iller ;

      $uyeler = new Uyeler ; // uyeler modelimizi dahil ettik

      $this->render('ekle', array('uyeler'=>$uyeler,'iller'=>$iller));


    }
sorun burdan kaynaklanıyor. asıl olması gereken
public function actionEkle()

    {


      $iller = new Iller ;

      $uyeler = new Uyeler ; // uyeler modelimizi dahil ettik


    if(isset($_POST['ekle']))

    {

      $uyeler = new Uyeler;


     /* echo '<pre>';

      var_dump($_POST);

      exit;*/

      // isset ile formdan gelen verileri kontrol ediyoruz
      $uyeler->uye_id = $_POST['uye_id'];

      $uyeler->adi = $_POST['adi'];

      $uyeler->soyadi = $_POST['soyadi'];

      $uyeler->dogum_yeri = $_POST['dogum_yeri'];

      $uyeler->dogum_tarihi = $_POST['dogum_tarihi'];

      $uyeler->nufus_ili = $_POST['Iller']['ad'];

      $uyeler->nufus_ilcesi = $_POST['Ilceler'];

      $uyeler->anne_adi = $_POST['anne_adi'];

      $uyeler->baba_adi = $_POST['baba_adi'];

      $uyeler->tel = $_POST['tel'];

      $uyeler->e_posta = $_POST['e_posta'];

      $uyeler->kan_grubu = $_POST['kan_grubu'];

      $uyeler->cinsiyet = $_POST['cinsiyet'];

      $uyeler->adres = $_POST['adres'];

      $uyeler->adres_ili = $_POST['Iller']['ilID'];

      $uyeler->adres_ilcesi = $_POST['adresIlceler'];

      $uyeler->uye_gorevi = $_POST['uye_gorevi'];

      $uyeler->uye_kayit_tarihi = $_POST['uye_kayit_tarihi'];

      $uyeler->uye_durumu = $_POST['uye_durumu'];


      if (isset($_POST['uye_id']))

      {

        $uyeler->attributes = $_POST['uye_id'];

        $kontrol=Uyeler::model()->findAllByAttributes(array('uye_id'=> $uyeler->uye_id));


        if ($kontrol)

        {

          $uyeler->addError('uye_id', 'Bu üye numarası daha önceden başka bir üyeye verilmiş...');

        }


        else {

          if($uyeler->save(true))

          {

            // üye kaydı başarılıysa

            $this->render('mesaj',Yii::app()->user->setFlash('success', "Üye Başarı ile eklendi."));
          }


          else

          {

            $this->render('mesaj',Yii::app()->user->setFlash('error', "Hata! Üye Kaydı yapılamadı."));
          }

        }

      }

    }

      

      $this->render('ekle', array('uyeler'=>$uyeler,'iller'=>$iller));
    }